Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non

Sáng kiến được nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra những biện pháp bồi dưỡng cần thiết, thích hợp và khả thi để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển hơn, đội ngũ giáo viên được nâng cao hơn về chuyên môn nghiệp vụ; vững vàng về kỹ năng sư phạm. Tự biết thiết kế bài giảng điện tử phục vụ cho việc giảng dạy của mình, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động một cách hợp lý và đạt kết quả tốt. Nắm vững phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. | Một số biện pháp bôi d ̀ ương nâng cao chuyên môn nghiêp vu cho giao viên mâm non ̃ ̣ ̣ ́ ̀ MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG I Đặt vấn đề 2 1 Lý do chọn đề tài 2 2 Mục đích nghiên cứu 3 3 Đối tượng nghiên cứu 3 4 Đối tượng khảo sát thực nghiệm 3 5 Phương pháp nghiên cứu 3 6 Phạm vi và thời gian nghiên cứu 3 II Những biện pháp đổi mới để giải quyết vấn đề 4 1 Cơ sở lý luận 4 2 Khảo sát thực trạng 4 3 Số liệu điều tra trước khi thực hiện đề tài 5 4 Những biện pháp thực hiện Biện pháp chính 6 5 Những biện pháp thực hiện Biện pháp từng phần 6 ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ Biên phap 1 Đôn đôc va tao điêu kiên cho giao viên bôi ́ ̀ 6 dương vê tin hoc c ̃ ̀ ̣ ơ ban ̉ Biện pháp 2 Bồi dưỡng giáo viên thông qua duyệt kế 7 hoạch hoat đông hang ngay cua giao viên. ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ Biện pháp 3 Bồi dưỡng giáo viên thông qua tổ chức các 8 chuyên đề Biện pháp 4 Bồi dưỡng giáo viên thông qua các buổi 11 sinh hoạt tổ chuyên môn Biện pháp 5 Bồi dưỡng giáo viên thông qua tổ chức 13 nghiêm túc và hiệu quả các hội thi của cô và của trẻ Biện pháp 6 Tăng cường kiểm tra đánh giá giáo viên 20 6 Kết quả thực hiện 20 III Kết luận và khuyến nghị 22 1. Kết luận 22 2. Khuyến nghị 22 IV Tài liệu tham khảo 24 ĐÊ TAI SANG KIÊN KINH NGHIÊM ̀ ̀ ́ ́ ̣ 1 24 Một số biện pháp bôi d ̀ ương nâng cao chuyên môn nghiêp vu cho giao viên mâm non ̃ ̣ ̣ ́ ̀ Một số biện pháp bôi d ̀ ương nâng cao chuyên môn nghiêp vu cho giao ̃ ̣ ̣ ́ viên mâm non ̀ I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Sinh thơi Bac Hô kinh yêu cua chung ta luôn coi trong s ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ự nghiêp giao ̣ ́ ̣ duc va đao tao. Ng ̀ ̀ ̣ ươi luôn danh s ̀ ̀ ự quan tâm đăc biêt t ̣ ̣ ới đôi ngu giao viên va ̣ ̃ ́ ̀ nhưng ng ̃ ươi lam công tac giao duc. Nhiêm vu giao duc la rât quan trong va ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ve vang vi nêu không co thây giao thi không co giao duc . Câu noi đo cua ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ngươi đa khăng đinh đôi ngu giao viên luôn gi ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ̃ ́ ữ môt vi tri vai tro vô cung quan ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ trong ho la ng ̣ ̀ ươi quyêt đinh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    30    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.