Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm xây dựng các nhà trường và các cơ sở giáo dục có khung cảnh đẹp, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp thông thoáng an toàn tại các nhà trường, thân thiện với học sinh. Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh thấy rõ tầm quan trọng trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. Trong đó, chú trọng hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống trung thực, lành mạnh cho học sinh trong các nhà trường. | Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện năm trật tự văn minh đô thị. I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Bối cảnh của đề tài Xây dựng phat triên Th ́ ̉ ủ đô ngày càng văn minh hiện đại là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Ha Nôi. Trong nh ̀ ̣ ững năm qua dưới sự lãnh đạo của Thanh uy qù ̉ ản lý điều hành của chính quyền sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân Thủ đô công tác quy hoạch xây dựng quản lý đô thị nhất là công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt một số lĩnh vực có chuyển biến rõ rệt. Nhìn tổng thể bộ mặt đô thị Thủ đô ngày càng khang trang hiên đai h ̣ ̣ ơn nếp sống văn minh đô thị được chu trong b ́ ̣ ồi đắp các giá trị văn hóa truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của Thăng Long Hà Nội được bảo tồn phát huy. Nhận thức ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo trật tự và nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên trước yêu cầu đô thị hóa ngày càng nhanh Thủ đô đang trong quá trình xây dựng và phát triển vì vậy công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị vẫn còn ̣ ́ ́ ̣ không ít han chê bât câp Vi ệc đảm bảo trật tự nhất là trật tự xây dựng an toàn giao thông nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chậm. Vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại bức xúc. Tinh trang lân chiêm via he long đ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ường ̉ ̣ ̣ quang cao rao văt không đung quy đinh con diên ra ́ ́ ̀ ̃ ở nhiêu n ̀ ơi vi pham trât t ̣ ̣ ự xây dựng con nhiêu môt sô tr ̀ ̀ ̣ ́ ường hợp nghiêm trong. Y th ̣ ́ ưc châp hanh pháp ́ ́ ̀ luật về trật tự và môi trương đô th ̀ ị cua môt b ̉ ̣ ộ phận tổ chức và ngươi dâǹ chưa cao văn hoa trong ́ ứng xử và sinh hoạt nơi công công con han chê công ̣ ̀ ̣ ́ tác quản lý nhà nước còn môt sô y ̣ ́ ếu kém. 2. Lí do chọn đề tài Hà Nội là thủ đô của cả nước là đầu não chính trị hành chính Quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    42    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.