Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm nhằm giúp giáo viên tận dụng ưu điểm của môi trường xung quanh trẻ vào việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non một cách hiệu quả đảm bảo chất lượng và sự phát triển toàn diện phù hợp với từng cá nhân trẻ. Giúp giáo viên ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tôn trọng sự khác biệt của trẻ, tích cực thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm | Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non MỤC LỤC MỤC LỤC. 1 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ. 2 1. Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm . 2 2. Lý do chọn đề tài. 2 a. Cơ sở lý luận . 2 b. Cơ sở thực tiễn của sáng kiến. 3 3. Mục đích của sáng kiến. 4 4. Đóng góp của bản sáng kiến kinh nghiệm. 5 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5 Phạm vi . 6 6. Đối tượng khảo sát . 6 7. Phương pháp nghiên cứu . 6 PHẦN II QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. 6 1. Thực trạng. 6 . Thuận lợi . 6 . Khó khăn . 7 . Khảo sát thực tế đầu năm học .7 2. Nguyên nhân của thực trạng . 8 3. Những biện pháp chính . 8 4. Những biện pháp cụ thể. 9 a. Thế nào là môi trường giáo dục trong trường mầm non. .11 b. Nội dung của xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. .11 c. Ý nghĩa của môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường MN . 11 d. Nguyên tắc xây dựng môi trường trong trường mầm non .11 e. Các yêu cầu đối với việc chuẩn bị môi trường giáo dục .11 f. Tổ chức cho trẻ hoạt động trong môi trường giáo dục .13 Biện pháp 3 Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các nhóm lớp. 14 Biện pháp 4 Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm bên ngoài lớp học . 16 Biện pháp 5 Xây dựng môi trường xã hội . 21 5. Kết quả so sánh có đối chứng sau khi thực hiện đề tài. .28 Sau một năm thực hiện đề tài và sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường đã đạt được thành tích Thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt giải ba cấp Thành phố. 28 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 30 1. Kết luận . 30 2. Hiệu quả thiết thực của sáng kiến kinh nghiệm. .31 3. Khuyến nghị. 31 1 29 Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    9    1    27-01-2022
10    21    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.