Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hoá trong trường mầm non

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm Mầm non với muốn ứng dụng những kiến thức đã học ở trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý, lớp cao học quản lý ở trường Đại học sư phạm vào tình hình thực tiễn của nhà trường, góp phần vun trồng và xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, tích cực. | I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Văn hoa là cái đ ́ ẹp. Theo cách nhìn phương đông hình thức đẹp đẽ biêu hiện trước hết trong lễ nhạc cách lãnh đạo quản lý đặc biệt trong ngôn ngữ cách ứng xử lịch sự. Nó biểu hiện thành một hệ thống các chuẩn mực giá trị ứng xử được mọi người chấp nhận và xem là đẹp đẽ. Văn hóa là tổng thể những hệ thống biểu trưng chi phối cách giao tiếp ứng xử của cộng đồng khiến cộng đồng ấy có đặc thù riêng. Văn hóa là dòng chảy của các chuẩn mực các giá trị niềm tin các truyền thống nghi lễ của một cộng đồng. Văn hóa nhà trường VHNT là tổng hợp các giá trị các chuẩn mực niềm tin và hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường tạo nên sự khác biệt giữa trường này với trường khác. Có thể nói văn hóa nhà trường là yếu tố rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước trở thành những con người sống có hoài bão có lý tưởng tốt có nhân cách tốt có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Vì vậy vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường phải được coi là tính sống còn tính cấp bách và tính thiết thực đối với từng nhà trường. Đối với trường mầm non xây dựng môi trường văn hoá chính là cơ sở để tạo nên môi trường học tập thân thiện tích cực. Từ nghị quyết trung ương Đảng lần thứ V đảng ta đã khẳng định quyết tâm Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc . Tiếp theo văn kiện Đại hội X đã nhấn mạnh Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội . Đặc biệt đối với ngành giáo dục phải chú trọng về vấn đề văn hóa đạo đức xây dựng hệ thống các giá trị của nhà trường. Văn hoá nhà trường lành mạnh là một thứ tài sản lớn của nhà trường góp phần tạo động lực làm việc cho các thành viên trong tổ chức khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    41    2    27-09-2023
166    41    3    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.