Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Chỉ đạo giáo viên xây dựng và áp dụng một số bài tập, trò chơi thí nghiệm giúp phát triển nhận thức cho trẻ

Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình chỉ đạo thực hiện chuyên đề phát triển nhận thức cho trẻ ở trường mầm non để thực hiện có hiệu quả chuyên đề. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi. Xây dựng môi trường hoạt động. Sưu tầm và sáng tạo hệ thống bài tập, trò chơi, thí nghiệm. Nâng cao kỹ năng quản lý, chỉ đạo chuyên đề khoa học, hiệu quả và thiết thực. | Xây dựng và áp dụng một số bài tập trò chơi thí nghiệm giúp phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 3 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .3 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .4 III. ĐỐI TƯỢNG - KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU. .4 1. Đối tượng nghiên cứu . 4 2. Phạm vi nghiên cứu .4 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 5 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. .5 II. THỰC TRẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG. .6 1. Thuận lợi . 6 2. Khó khăn . 6 3. Kết quả khảo sát đầu năm học . 7 III. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN. .7 1. Biện pháp 1 Tăng cường đầu tư bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng đồ chơi xây dựng môi trường không gian tư duy sáng tạo cho trẻ. . 8 2. Biện pháp 2 Đổi mới công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. . 15 3. Biện pháp 3 Xây dựng một số bài tập tư duy trò chơi sáng tạo thí nghiềm kỳ thú đưa vào chương trình giảng dạy cho trẻ . 17 Mục đích - yêu cầu . 18 . Bài tập 4 Sự nặng nhẹ của chất . 19 . Bài tập 5 Quá trình phát triển của cây từ hạt . . 20 . Bài tập 6 Thối bóng bằng backing soda . 20 Mục đích - yêu cầu . 20 . Bài tập 8 Vẽ màu bằng nam châm. 21 Mục đích - yêu cầu . 21 4. Biện pháp 4 Tổ chức hoạt động dã ngoại và lễ hội tạo cơ hội cho trẻ tích cực vận động. 22 5. Biện pháp 5 Phối kết hợp cùng phụ huynh tạo điều kiện phát triển nhận thức cho trẻ. . 24 IV. HIỆU C. KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ . 26 I. KẾT LUẬN .26 1. Đánh giá chung. . 26 1 Xây dựng và áp dụng một số bài tập trò chơi thí nghiệm giúp phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo 2. Phương hướng. . 26 3. Bài học kinh nghiệm . 27 II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ .27 2 Xây dựng và áp dụng một số bài tập trò chơi thí nghiệm giúp phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hồ Chí Minh đã nói Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu . Trẻ em là người trực tiếp được giáo dục là chủ nhân của tương lai đất nước. Do đó sự nghiệp trồng người đã và đang được Đảng Nhà nước xã hội quan tâm coi trọng hàng đầu. Giáo dục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.