Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non Phương Trung II

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Tăng cường nâng cao nhận thức và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên về vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội qui trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ; Tuyên truyền kiến thức về nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ theo khoa học cho các bậc phụ huynh; . | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON GIA THƯỢNG SANG KIÊN KINH NGHI ́ ́ ỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHÂT L ́ ƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TRẺ MẦM NON HỌ VÀ TÊN NGUYỄN THU HUYỀN CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TRƯỜNG MN GIA THƯỢNG SKKN THUỘC LĨNH VỰC CSND Năm học 2020 2021 Sang kiên kinh nghiêm ́ ́ ̣ A. ĐẶT VẤN ĐỀ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết Ngành học mầm non là ngành học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân Ngành học có nhiệm vụ thực hiện nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi . Nếu được chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục tốt trẻ sớm phát triển thể chất và trí tuệ một cách đúng hướng và mạnh mẽ. Nó là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong sự hình thành và phát triển tất cả các khả năng của trẻ hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng đã nêu rõ Sức khoẻ của trẻ em hôm nay là sự phồn vinh cho xã hội mai sau . Để đáp ứng với những yêu cầu phát triển đi lên của đất nước trong giai đoạn hiện nay mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục của bậc học mầm non đã chỉ rõ Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trước 6 tuổi tạo cơ sở để trẻ phát triển toàn diện về thể chất tình cảm trí tuệ thẩm mỹ Trong nhưng năm gân đây Đang va nha n ̃ ̀ ̉ ̀ ̀ ươc rât quan tâm đên GD amp ĐT. Nghi ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̃ ̉ ̣ quyêt TW II Khoa VIII cua Đang đa khăng đinh quot GD La quôc sach hang đâu đâu ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ tư cho G D la đâu t ̀ ̀ ư cho sự phat triên quot Muc tiêu cua GD MN la chăm soc nuôi ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ dương giao duc tre vi tre la hanh phuc cua gia đinh la t ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ương lai cua đât n ̉ ́ ươc la l ́ ̀ ơṕ ngươi kê tuc va xây d ̀ ́ ̣ ̀ ựng đât n ́ ươc. ́ Như vậy có thể nói Đảng và nhà nước ta đã và đang rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ trẻ em và xem việc nâng cao sức khoẻ cho trẻ em là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển con người. Trong những năm qua bậc học mầm non đã tổ chức tập huấn rất nhiều lớp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.