Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi thông qua các hoạt động phát triển thể chất

Đề tài nghiên cứu và thực hiện nhằm đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi thông qua các hoạt động phát triển thể chất như: Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động; Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ (Đối với thể dục sáng); Phát huy tính tích cực vận động ở trẻ; Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng. | MỤC LỤC Trang DANH MUC CH ̣ Ư VIÊT TĂT ̃ ́ ́ 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 II. GIẢI QUYẾT VẤN 3 ĐỀ . 3 1. Thực trạng . 3 . 3 . Thuận lợi 4 . Khó khăn 2. Các biện pháp thực hiện 4 Biện pháp 1 Lâp kê hoach tô ch ̣ ́ ̣ ̉ ức cho tre vân đông va xây ̉ ̣ ̣ ̀ dựng goc vân đông ́ ̣ ̣ 5 . 5 Biện pháp 2 Tâp luyên th ̣ ̣ ương xuyên liên tuc đung gi ̀ ̣ ́ ờ Đôi ́ 6 vơi thê duc sang ́ ̉ ̣ ́ 7 7 Biện pháp 3 Phat huy tinh tich c ́ ́ ́ ực vân đông cua tre . ̣ ̣ ̉ ̉ . Biện pháp 4 Lựa chon hinh th ̣ ̀ ưc phong phu đa ́ ́ ̣ dang . 8 Biện pháp 5 Sử dung ph ̣ ương phap tr ́ ực 8 quan 9 Biện pháp 6 Lông ghep cac s ̀ ́ ́ ự kiên bai hat vao tiêt thê duc tao ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ 9 sự liên kêt gi ́ ưa cac hoat đông va đ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ưa bai tâp Erobic vao BTPTC ̀ ̣ ̀ 9 Biện pháp 7 Tô ch ̉ ưc cho tre ch ́ ̉ ơi cac tro ch ́ ̀ ơi vân đông tro ̣ ̣ ̀ 10 chơi dân gian qua hoat đông ngoai ̣ ̣ ̀ trơi ̀ 3. Hiệu quả SKKN . III. KẾT LUẬN KHIẾN NGHỊ . 1. Kết luận . Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi thông qua cac ho ́ ạt động phát triển thể chất . 2. Bài học kinh nghiệm 3. Kiến nghị . DANH MUC CH ̣ Ư VIÊT TĂT ̃ ́ ́ STT NÔI DUNG ̣ VIÊT TĂT ́ ́ 1 Bai tâp ̀ ̣ BT 2 Bai tâp phat triên chung ̀ ̣ ́ ̉ BTPTC 3 Chi sô ̉ ́ CS 4 Chu đề̉ CĐ 5 Hoat đông ̣ ̣ HĐ 6 Mẫu giáo lớn MGL 7 Phong giao duc ̀ ́ ̣ PGD 8 Vân đ ̣ ộng VĐ 9 Vân đ ̣ ộng cơ ban ̉ VĐCB 10 Sáng kiến kinh nghiệm SKKN 2 10 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi thông qua cac ho ́ ạt động phát triển thể chất . I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trẻ em hôm nay Thế giới ngày mai trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình là tương lai của đất nước là lớp người kế tục sự nghiệp của cha anh gánh vác mọi công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc nuôi dưỡng tồn tại và phát triển. Chúng ta đều biết tầm vóc của đứa trẻ lớn lên hàng ngày bởi vì cơ thể trẻ em là cơ thể đang lớn đang phát trển không ngừng theo từng giai đoạn. Sự phát triển thể chất của trẻ được đánh giá dựa vào một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.