Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non

Nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non” với mục đích tăng trưởng cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục mầm non hiện nay. | 1. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân được Luật giáo dục khẳng định đây là bậc học vô cùng quan trọng là cơ sở nền tảng cho quá trình học tập và phát triển tư duy của trẻ hình thành những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa XHCN Việt Nam chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường phổ thông. Ngày nay Đảng Nhà nước và nhân dân ta càng coi trọng vai trò của giáo dục quan tâm nhiều hơn và đòi hỏi giáo dục phải đổi mới phát triển đáp ứng nhu cầu về học tập và tiếp thu những kiến thức kỹ năng phẩm chất năng lực cần thiết trong thời kỳ công nghiệp hóa CNH hiện đại hóa HĐH đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định quot Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá hiện đại hoá xã hội hóa dân chủ hóa và hội nhập quốc tế trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt . Đối với giáo dục Mầm non việc đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng là yêu cầu cấp thiết ở nước ta trong giai đoạn CNH HĐH đất nước nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục Mầm non. Để đạt được mục tiêu trên việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của từng cơ sở giáo dục. Muốn nâng cao chất lượng trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học bởi đây là điều kiện phương tiện để truyền tải kiến thức tư duy cho trẻ. Trường tôi trong điều kiện kinh tế tuy có sự phát triển trước so với các trường khác song cũng đang còn gặp nhiều khó khăn cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Hiện nay sự phát triển nhanh chóng của cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng đồ chơi ở ngành học Mầm non đã và đang đem lại tiềm năng sư phạm to lớn cho việc tổ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    2    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.