Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Phương pháp dạy học luyện từ và câu lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu tình hình học Tiếng Việt phân môn Luyện từ và câu, thực hành xác định phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu. Đề xuất một số biện pháp thực hiện trong khi dạy học sinh dạng bài này. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Phương pháp dạy học luyện từ và câu lớp 4. Tác giả sáng kiến Đinh Thị Thu Địa chỉ tác giả sáng kiến Trường TH Hoàng Hoa Số điện thoại .0978635038 E_mail .cuongthu103@ . 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Phương pháp dạy học luyện từ và câu lớp 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . Tên sáng kiến Một số giải pháp nâng cao kĩ năng phát triển các yếu tố hình học cho học sinh lớp 4 5. Tác giả sáng kiến Nguyễn Văn Đủ Địa chỉ tác giả sáng kiến Trường TH Hoàng Hoa Số điện thoại .0987465248 E_mail .vandu8376@ 2 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Từ xa xưa ông cha ta đa s ̃ ử dung tiêng Viêt môt cach t ̣ ́ ̣ ̣ ́ ự giac nhăm đê ́ ̀ ̉ ́ ̣ giao duc tre nho. T ̉ ̉ ừ thuở năm nôi cac em đ ̀ ́ ược bao boc trong tiêng hat ru cua ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̉ me cua ba l ̀ ơn lên chut n ́ ́ ưa nh ̃ ưng câu chuyên kê co tac dung to l ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ơn la dong ́ ̀ ̀ sưa ngot ngao nuôi d ̃ ̣ ̀ ương tâm hôn tre ren luyên cac em thanh ng ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ười co nhân ́ ́ ́ ̉ cach co ban săc dân tôc gop phân hinh thanh con ng ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ươi m ̀ ơi đap ́ ́ ứng yêu câu ̀ ̉ cua xa hôi trong th̃ ̣ ơi ky phat triên m ̀ ̀ ́ ̉ ới. Cung v ̀ ơi s ́ ự phat triên cua xa hôi giao duc nha tr ́ ̉ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ường xuât hiên nh ́ ̣ ư môṭ điêu tât yêu. Kho tang văn minh nhân loai đ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ược chuyên giao t ̉ ừ nhưng điêu s ̃ ̀ ơ ̉ đăng nhât qua môt loai ph ́ ̣ ̣ ương tiên đăc biêt nhât tiên l ̣ ̣ ́ ́ ̣ ợi nhât đo la ngôn ng ́ ́ ̀ ữ. Ngôn ngữ la hê thông tin hiêu đăc biêt la ph ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ương tiên giao tiêp c ̣ ́ ơ ban va quan ̉ ̀ ̣ ́ ̉ trong nhât cua cac thanh viên trong môt công đông ng ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ươi. Ngôn ng ̀ ữ la th ̀ ư ́ ̣ ́ ́ ̣ công cu co tac dung vô cung to l ̀ ơn. No la ph ́ ́ ̀ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    47    1    21-09-2023
5    42    1    21-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.