Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng học toán cho học sinh lớp 1A2, lớp 1a4, lớp 1A6 trường Tiểu học Thị Trấn

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học "Một số biện pháp nâng cao chất lượng học toán cho học sinh lớp 1A2, lớp 1a4, lớp 1A6 trường Tiểu học Thị Trấn" được hoàn thành với mục tiêu nhằm giúp giáo viên nắm chắc và vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với môn học khác. Học sinh tích cực, mạnh dạn, tự tin, biết đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ bạn, biết tư duy và có ý chí vươn lên trong học tập. | PHÒNG GIÁO DỤỤC VÀ ĐÀO T PHÒNG GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠẠO TAM Đ O TAM ĐƯỜ ƯỜNG NG TRƯỜNG PH TRƯỜ PTDTBT TI ỔNG TI U HỌ ỂU HỌỂC TH C HẤỒN THẦU Ị TR THUYẾT MINH SÁNG KẾN THUYẾT MINH SÁNG KẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TOÁN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 1A2 LỚP 1A4 LỚP 1A6 TRƯỜNG TIỂU CHO HỌC SINH LỚP 1A1 TRƯỜ HNG PTDTBT TI ỌC ỂU HỌC HỒ THẦU THỊ TRẤN Nhóm tác gi ả Bùi Th Tác giả 1. Dịươ ng Th ị Hằng Thuyên 2. Đinh Thị Phương Trình độ chuyên môn Đại học 3. Nguyễn Thị Thủy Chức vụ Giáo viên Lĩnh vực nghiên cứu Toán lớp 1 Trứườ Nơi công tác Ch c vng Ph ổ Thông Dân tộc Bán trú ụ Giáo viên Đơn vị công tác Trường Tiểu học Thị trấn Thị trấn ngày 15 tháng 6 năm 2020 Tam Đường ngày 10 tháng 04 năm 2015A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Th ị Tr ấn ngày 15 tháng 6 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Chúng tôi ghi tên dưới đây Tỷ lệ Trình đóng Nơi công tác Số Ngày tháng Chức độ góp vào Họ và tên hoặc nơi Ghi chú TT năm sinh danh chuyên việc tạo thường trú môn ra sáng kiến CĐSP 1 Dương Thị Hằng Trường 34 14 05 1976 Tiểu học 2 Đinh Thị Phương Thị Trấn Giáo 33 04 06 1986 viên ĐHSP 3 Nguyễn Thị Thủy 13 06 1981 33 Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp nâng cao chất lượng học toán cho học sinh lớp 1A2 lớp 1a4 lớp 1A6 trường Tiểu học Thị Trấn . Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến UBND huyện Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn tiểu học Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu Tháng 9 năm 2019 Mô tả bản chất của sáng kiến Tính Mới Học sinh chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động qua các đồ dùng trực quan hình ảnh minh họa vật mẫu .mà không tiếp thu kiến thức thụ động như hình thức dạy học cũ thầy giảng học trò nghe. Học sinh nắm chắc các kí hiệu các thuật ngữ toán các dữ kiện của bài toán để phân tích và hiểu sâu hơn từ đó vận dụng vào thực hành . Các em biết trình bày các dạng toán được học một các khoa học và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    20    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.