Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu phương pháp giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ở tiểu học nhằm tìm ra phương pháp giải toán hay nhất với trình độ nhận thức và tư duy của học sinh lớp 2 để các em có thể nắm tri thức và phát huy được tư duy sáng tạo của mình. | A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cung v ̀ ơi cac môn hoc khac ́ ́ ̣ ́ ở bâc Tiêu hoc môn Toan co vai tro vô cung quan ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ược sô l trong no giup hoc sinh nhân biêt đ ́ ́ ́ ượng va hinh dang không gian cua thê gi ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ới ̣ hiên th ực nhờ đo ma hoc sinh co nh ́ ̀ ̣ ́ ưng ph ̃ ương phap ky năng nhân th ́ ̃ ̣ ức môt sô măt cua ̣ ́ ̣ ̉ ́ ơi xung quanh. Môn toan con gop phân ren luyên ph thê gi ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ương phap suy luân suy nghi ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̃ ̣ ̣ đăt vân đê va giai quyêt vân đê gop phân phat triên oc thông minh suy nghi đôc lâp linh ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ức ky năng môn toan đông sang tao cho hoc sinh. Măt khac cac kiên th ́ ́ ́ ̃ ́ ở Tiêu hoc con co ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ứng dung trong đ nhiêu ̣ ời sông th ́ ực Qua thực tê giang day ́ ̉ ̣ ở cac khôi l ́ ́ ớp đăc biêt nhiêu năm d ̣ ̣ ̀ ạy lơp 2 tôi thây vi ́ ́ ệc dạy cho học sinh lớp hai làm quen với giải bài toán có lời văn là việc làm quan trong nh ̣ ất là đối với những dạng bài giải bài toán dựa vào sơ đồ đoạn thẳng. Nội dung và phương pháp giải các bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng giúp học sinh lớp hai có tư duy sáng tạo dễ hiểu nhằm phát triển trí tuệ đặc biệt cho học sinh. Các bài toán giải bằng sơ đồ đoạn thẳng sơ đồ cây ở trình độ cao tỏ ra có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp và tính độc đáo của phương pháp đặc trưng này. Để giải được bài toán trước hết ta cần phân tích bài toán đó. Và để phân tích được bài toán đó thì ta cần phải thiết lập mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho trong bài toán. Muốn làm được việc này khi giải các bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ta thường dùng các đoạn thẳng thay cho các số đã cho số phải tìm trong bài toán. Để minh họa cho quan hệ đó ta chọn độ dài đoạn thẳng sao cho chuẩn xác và sắp xếp các đoạn thẳng một cách thích hợp để dễ dáng thấy được mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại lượng tạo hình ảnh cụ thể giúp ta suy nghĩ tìm tói cách giải. Tuy nhiên thực tế khi phân tích một bài toán các em lại gặp rất nhiều khó khăn các em sử dụng các đoạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
270    21    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.