Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt dạng bài tập tìm hình ảnh so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với một số nội dung như sau: Dạy kỹ năng làm tốt những bài tập (dạng tìm các hình ảnh so sánh); Phương pháp gợi mở phát huy trí lực của học sinh; Vui mà học Trò chơi: phóng viên, sắm vai, tiếp sức, trắc nghiệm đúng sai, hái hoa dân chủ, chiếc hộp may mắn; . | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt dạng bài tập tìm hình ảnh so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3. Tác giả sáng kiến Lê Thị Tân Địa chỉ tác giả sáng kiến Trường TH Hoàng Hoa Số điện thoại 0985493261 E_mail letantrang1971@ . 1 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Một số giải pháp nâng cao kĩ năng phát triển các yếu tố hình học cho học sinh lớp 4 5. . 2 1. Lời giới thiệu Xuất phát từ yêu cầu đổi mới của đất nước trong những năm qua Đảng Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của giáo dục đào tạo hiện nay là hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh một cách toàn diện theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Ngôn ngữ nói chung Tiếng việt nói riêng có mối quan hệ mật thiết với phương pháp dạy học Tiếng Việt. Ngôn ngữ bao gồm một hệ thống bao gồm các bộ phận ngữ âm từ vựng và ngữ pháp. Mỗi bộ phận của ngôn ngữ là một hệ thống nhỏ có cơ cấu tổ chức riêng có quan hệ chặt chẽ với nhau trong hệ thống ngôn ngữ. Môn Tiếng Việt là một trong những bộ môn cơ bản của nhà trường phổ thông nên phải thực hiện theo nguyên tắc giáo dục học. Bởi vậy nguyên tắc dạy học Tiếng Việt phải cụ thể hóa mục tiêu và các nguyên tắc dạy học nói chung vào bộ môn của mình. Như vậy mục tiêu của việc dạy và học Tiếng Việt nằm trong mục tiêu chung của giáo dục nước ta trong giai đoạn mới hiện nay Nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài nhằm hình thành đội ngũ lao động có tri thức có tay nghề có năng lực thực hành tự chủ năng động sáng tạo. ̣ ̉ ̣ ơp 3 ch Theo muc tiêu cua môn Tiêng Viêt l ́ ́ ương trinh Tiêu hoc đ ̀ ̉ ̣ ược xać ̣ đinh nh ư sau ̉ ở hoc sinh cac ky năng s Hinh thanh va phat triên ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ử dung Tiêng Viêt ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ Nghe Noi Đoc Viêt đê hoc tâp va giao tiêp trong cac môi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.