Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp dạy học hiệu quả môn Mĩ thuật lớp 5 ở chủ đề Sân khấu và sáng tác câu chuyện

Để thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy - học mĩ thuật và áp dụng phương pháp mới một cách hiệu quả tôi đã từng bước giải quyết các vấn đề nổi cộm nhất như các vấn đề về ý thức kỷ luật, ý thức học tập, điều kiện thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ơp 5 Môt sô biên phap day hoc hiêu qua môn Mi thuât l ̃ ́ ở chu đê Sân khâu va sang tac câu ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ chuyêṇ MỤC LỤC ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ơp 5 Môt sô biên phap day hoc hiêu qua môn Mi thuât l ̃ ́ ở chu đê Sân khâu va sang tac câu ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ chuyêṇ PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài 1. Cơ sở lí luận Môi trươ ̀ng giao duc trong nha tr ́ ̣ ̀ ương ̀ ở câp tiêu hoc thât s ́ ̉ ̣ ̣ ự la môt môi ̀ ̣ trươ ̀ng giao duc quan trong nhât toan diên nhât. Giao duc tiêu hoc phai đam ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ bao cho hoc sinh co hiêu biêt đ ́ ơn gian cân thiêt vê t ̉ ̀ ́ ̀ ự nhiên xa hôi va con ̃ ̣ ̀ người co ky năng c ́ ̃ ơ ban vê nghe noi đoc viêt va tinh toan co thoi quen ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ren luyên thân thê gỉ ữ gin vê sinh ca nhân co hiêu biêt ban đâu vê hat mua ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ âm nhac mi thuât. Đăc biêt cac em hoc sinh tiêu hoc rât yêu thich môn Mi ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ới cac em môn hoc nay la ca môt thê gi thuât vi đôi v ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ới huyên bi đây mau ̀ ́ ̀ ̀ săc. ́ Cùng với các môn học khác môn Mỹ thuật ở trương tiêu hoc góp ph ̀ ̉ ̣ ầ n hình thành nhân cách trí tuệ của học sinh. Bên cạnh đó thông qua môn hoc ̣ ̣ hoc sinh con phát huy đ ̀ ược tinh cam th ̀ ̉ ẩm mỹ và khả năng sáng tạo vốn có của mình. ́ ̀ ̣ ̃ ̣ Chinh vi vây Mi thuât đong vai tro to l ́ ̀ ơn trong muc tiêu giao duc con ́ ̣ ́ ̣ ngươi toan diên. Đo la con ng ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ươi co tri th ̀ ́ ưc co nhân cach co thâm mi phu ́ ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ hợp vơi xu thê cua th ́ ́ ̉ ời đai m ̣ ới. 2. Cơ sở thực tế Trong giai đoạn hiện nay phương pháp dạy học mĩ thuật mới đang được áp dụng ở các trường tiểu học. Bên cạnh việc khơi gợi phát huy khiếu thẩm mĩ và khả năng sáng tạo cho học sinh môn Mĩ thuật với phương pháp dạy học mới còn rèn luyện cho HS khả năng tự học làm việc nhóm phân tích ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ đánh giá va đăc biêt la kha năng gi ơi thiêu san phâm băng cac hinh th ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ưc thuyêt ́ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ trinh săm vai diên kich hoăc biêu diên con rôi. ̃

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.