Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp, thực trạng công tác chủ nhiệm lớp nhà trường nhằm đề xuất một số biện pháp mới trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÃ SKKN HUYỆN BA VÌ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI BIỆN PHÁP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 5 Lĩnh vực Công tác chủ nhiệm Tài liệu kèm theo Đĩa CD minh hoa cho SKKN ̣ NĂM HỌC 2015 2016 MỤC LỤC PHẦN MỘT MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Phạm vi và thời gian thực hiện PHẦN HAI NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . Cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm lớp . Các văn bản chỉ đạo của Nhà nước Bộ Giáo dục amp Đào tạo về vấn đề công tác chủ nhiệm lớp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC . Tình hình chung và đặc điểm của nhà trường . Điều tra công tác chủ nhiệm lớp của nhà trường CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ biện pháp thực hiện Kết quả thực nghiệm có so sánh đối chiếu PHẦN BA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận chung 2. Kiến nghị PHẦN MỘT MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác chủ nhiệm lớp giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì nền nếp góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện học sinh. Chỉ thị Số 3399 CT BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD amp ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GD mầm non GD phổ thông GD thường xuyên và GD chuyên nghiệp năm học 2010 2011 trong phần nhiệm vụ chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD có nhấn mạnh Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp . Người giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục ở nhà trường là người tổ chức và điều khiển quá trình hình thành nhân cách trẻ em là người chịu trách nhiệm về công tác giáo dục trẻ em trước nhà trường Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt người giáo viên tiểu học hầu như chịu trách nhiệm hoàn toàn về lớp mình phụ trách. Giáo viên tiểu học là người hướng dẫn người đưa các em vào thế giới tri thức khoa học văn hoá nghệ thuật. Người giáo viên tiểu học còn có nhiệm vụ xây dựng tập thể trẻ em tổ chức các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.