Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn. Tìm hiểu thực trạng giáo dục tiểu học. Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHÒNG GD amp ĐT TAM DƯƠNG TRƯỜNG TH HOÀNG HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học Tác giả sáng kiến Nguyễn Thế Kiểm Địa chỉ tác giả sáng kiến Trường tiểu học Hoàng Hoa Tam Dương Vĩnh Phúc Số điện thoại 0983 091 624 E_mail 1 Vĩnh Phúc năm 2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Một số biệnpháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học 2 Vĩnh Phúc năm 2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Để đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội phải phát triển mạnh Giáo dục Đào tạo phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội X Đảng ta đã khẳng định Giáo dục và Đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu là nền tảng và là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước . Sự nghiệp Giáo dục có vị trí vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển con người chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đất nước ta đang trên đà tiến nhanh tiến mạnh vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa vì vậy nhiệm vụ của Giáo dục Đào tạo hơn lúc nào hết càng vô cùng quan trọng. Giáo dục nhằm tạo ra một thế hệ mới có đủ điều kiện tiếp nhận nền khoa học kỹ thuật và cộng nghệ hiện đại. Như Bác Hồ đã nhấn mạnh Muốn có chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa . Con người mới xã hội chủ nghĩa theo yêu cầu của thời đại hiện nay là con người có đạo đức tốt sức khỏe tốt và hiểu biết khoa học kỹ thuật. Nhiệm vụ của Giáo dục Đào tạo hiện nay là phải đào tạo ra một lớp người vừa hồng vừa chuyên để xây dựng và bảo vệ đất nước. Trước yêu cầu đó của 3 Cách mạng Đảng ta xác định Cùng khoa học kỹ thuật và công nghệ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu là sự nghiệp của toàn Đảng Nhà nước và của toàn dân muốn Nâng cao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
180    25    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.