Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Khương Đình

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Khương Đình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | UBND QUẬN THANH XUÂN - - s ng kiÕn kinh nghiÖm QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH Lĩnh vực Quản lý Cấp học Tiểu học Tên tác giả Nguyễn Lệ Hằng Đơn vị công tác Trường TH Khương Đình Chức vụ Hiệu trưởng N m häc 2018 - 2019 Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Khương Đình MỤC LỤC Mục lục . 1 PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Khách thể đối tượng phạm vi và thời gian nghiên cứu . 2 PHẦN 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 3 . Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 3 a. Giáo dục đạo đức . 3 dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 5 c. Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 6 . Nội dung quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh . 7 a. Cụ thể hóa mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 7 b. Quản lý kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 8 c. Quản lý tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 8 d. Quản lý nội dung phương pháp hình thức tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 9 e. Quản lý kết quả giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học . 9 . Các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. . 10 a. Tác động bởi điều kiện kinh tế xã hội tới giáo dục đạo đức học sinh . 10 b. Tác động từ yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD amp ĐT . 10 c. Tác động từ môi trường giáo dục nhà trường gia đình xã hội tới quản lý giáo dục đạo đức học sinh tiểu học . 11 d. Tác động từ trình độ phẩm chất đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh . 12 khăn . 13 trạng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. . 13 b. Thực trạng quản lý GDĐĐ cho học sinh trường tiểu học Khương Đình . 14 . Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh . 15 . Tổ chức nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các chủ thể quản lý nhà trường đối với giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học . 15 Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Khương Đình . Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục đạo đức và quản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    9    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.