Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học

Mục đích của sáng kiến này là tìm hiểu về thực trạng của việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học Hoàng Hoa - Tam Dương và các trường tiểu học trong toàn huyện, từ đó tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên trong nhà trường. | PHÒNG GD amp ĐT TAM DƯƠNG TRƯỜNGTIÊU HOC HOANG HOA ̉ ̣ ̀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý nâng cao ch ất l ượ ng đội ngũ giáo viên trong tr ườ ng ti ểu học. Tác giả sáng kiến Phạm Thị Thái 1 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thi ệu Cấp ti ểu h ọc là cấp học nền tảng đặt cơ sở cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con ngườ i tạo nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Để bậc tiểu học xứng đáng là bậc học nền tảng thì việc nâng cao chất lượ ng giáo dụ c toàn diện là then chốt. Trong nhà trườ ng đội ngũ giáo viên là lực lượ ng quan tr ọng quy ết định nhất đến chất lượ ng và hiệu quả giáo dụ c. Trong những đổi mới về giáo dục và đào tạo thì đổ i mới phươ ng pháp dạ y học có vị trí đặc biệt quan tr ọng vì hoạt động dạy và học là hoạt độ ng chủ yếu của nhà trườ ng. Đối với giáo viên tiểu học đổi mới phươ ng pháp dạy học là việc làm có ý nghĩa rất lớn để nâng cao chất lượ ng giáo dục. Với cươ ng vị là ngườ i quản lý trườ ng tiểu học làm thế nào để quản lý hoạt độ ng dạy học của các giáo viên đạt kết quả đặc biệt trong tình hình hiện nay trườ ng tiểu học Hoàng Hoa đang phấn đấu Trườ ng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II quot thì hoạt động dạy học của giáo viên phải đượ c quan tâm hàng đầu. Công việc bồi d ưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt có tính chất quyết định đến chất lượ ng giáo dụ c và dạ y học trong nhà trườ ng bởi l ẽ lao động sư phạm là lao độ ng sáng tạo đòi hỏi ngườ i giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện. Tính đa dạng phức tạp của hoạt động giáo dục đòi hỏi ngườ i lãnh đạ o nhà trườ ng phải thườ ng xuyên chú ý đến việc bồi dưỡ ng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. 2 Thực tế đội ngũ giáo viên trường tiểu học Hoàng Hoa Tam Dương chưa đồng đều về trình độ chuyên môn chưa vững vàng về trình độ chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.