Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tập đọc cho học sinh lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là đề ra những biện pháp để giảng dạy đạt kết quả cao hơn. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp để từng bước cải thiện việc giảng dạy phân môn tập đọc, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt. | Một số biện pháp nâng cao chất lượng tập đọc cho học sinh lớp 2 PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn sáng kiến Trong chương trinh tiêu hoc môn Tiêng Viêt gi ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ữ môt vi tri đăc biêt quan trong. Đo ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ la môn hoc co ch ̀ ́ ưc năng kep v ́ ́ ừa la môn công cu v ̀ ̣ ừa la môn khoa hoc . Tiêng Viêt ̀ ̣ ́ ̣ la môn chiêm th ̀ ́ ơi l ̀ ượng lơn nhât . Riêng phân môn tâp đoc lai chiêm 3 10 s ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ố tiêt trong ́ phân môn Tiêng Vi ́ ệt. Nhiêm vu chu yêu cua phân môn Tâp đoc la ren cho hoc sinh cac ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ky năng đoc nghe noi. Muôn th ̃ ́ ́ ực hiên co hiêu qua nhiêm vu cua môn Tâp đoc đoi hoi ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ môi môt giao viên phai đôi m ̃ ́ ̉ ̉ ới phương phap và hình th́ ức dạy học phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng đọc tiếng của học sinh. Bản thân tôi đa xac đinh đ ̃ ́ ̣ ược tâm ̀ ̣ ̉ quan trong cua phân môn Tâp đoc nh ̣ ̣ ất là đối với học sinh lớp 2. Mới vào đầu năm học tôi nhận thấy các em đọc còn chậm một đa số các em còn đánh vần. Trong lớp chỉ có ít em đọc đúng tốc độ nhưng ngắt nghỉ hơi tùy tiện. Điều đó làm cho tôi băn khoăn suy nghĩ Làm thế nào để giúp các em đọc tốt hơn Từ đó tôi đã vận dụng các hình thức và phương pháp dạy học đổi mới linh hoạt trong các giờ học nhất là các tiết học tập đọc. Sự tiên bô cua hoc sinh qua t ́ ̣ ̉ ̣ ừng ngày cang thôi thuc tôi quyêt tâm ̀ ́ ́ ́ ỡ nhưng v thao g ̃ ương măc trong qua trinh giang day. ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ Với mong muốn giúp các em học tốt diễn cảm. tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng tập đọc cho học sinh lớp 2 . Điểm mới của sáng kiến Việc suy nghĩ để lựa chọn xây dựng sáng kiến kinh nghiệm này đã được tiến hành trong thời gian dài bản thân tôi cũng đã rút kinh nghiệm qua quá trình giảng dạy. Từ những kinh nghiệm những kết quả tích lũy được trong đó có sự tiến bộ của học sinh tôi đã thường xuyên cập nhật để so sánh rút kinh nghiệm vào từng thời điểm trong năm học và so sánh kết quả với những năm học trước. Từ đó đề ra những biện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.