Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động trải nghiệm trong trường Tiểu học

Với mong muốn nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm của học sinh, góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜN TIỂU HỌC THẠCH BÀN A SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp nâng cao hiệu quả Hoạt động trải nghiệm trong trường Tiểu học Lĩnh vực Môn Quản lý Cấp học Tiểu học Họ và tên tác giả Phan Thị Thanh Bình Chức vụ Phó Hiệu trưởng ĐT 0385269672 Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Bàn A Quận Long Biên Hà Nội Long Biên tháng 3 năm 2019 MỤC LỤC Nội dung Trang A. MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 2 Chương I Cơ sở lý luận về hoạt động trải nghiệm trong trường 2 Tiểu học 1. Khái niệm Hoạt động trải nghiệm 2 2. Những yêu cầu về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh Tiểu 2 học. 3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động trải 3 nghiệm cho học sinh trong trường Tiểu học Chương II Thực trạng hoạt động trải nghiệm trong nhà trường 4 Tiểu học 1. Thế mạnh nhà trường 4 2. Hạn chế 4 3. Nguyên nhân 5 Chương III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trải 5 nghiệm trong trường Tiểu học 1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí nhà trường giáo viên cha 1 mẹ học sinh về hoạt động trải nghiệm trong trường Tiểu học 2. Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động trải nghiệm cho học sinh 6 đúng qui định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường 3. Xây dựng lực lượng giáo dục tham gia tổ chức các hoạt động trải 7 nghiệm cho học sinh 4. Giám sát hỗ trợ kịp thời xây dựng các điều kiện đảm bảo tạo động lực cho giáo viên học sinh và các lực lượng tham gia trong tổ 7 chức hoạt động trải nghiệm 5. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các hoạt động trải 8 nghiệm cho học sinh 6. Đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy các tiết Hoạt động trải nghiệm trong tiết Hoạt động ngoài giờ chính khóa của học sinh 8 khối 1 2 2 10 7. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm theo hướng giáo dục kĩ 8 năng sống phòng ngừa xâm hại bảo vệ bản thân cho học sinh. Chương IV Kết quả 9 A. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 10 Kết luận 10 Khuyến nghị 10 3 10 A. MỞ ĐẦU Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đáp ứng yêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    38    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.