Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng văn hóa nhà trường của trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên

Mục đích của sáng kiến này nhằm đặt ra nhiệm vụ xây dựng nhà trường văn hóa chung tay góp sức phát huy truyền thống dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa của nhân cách con người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! | Một số biện pháp nâng cao chất lượng văn hóa nhà trường của trường Tiểu học Ngọc Lâm quận Long Biên I. ĐẶT VẤN ĐỀ Nghị quyết số 33 NQ TW ngày 9 6 2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam dáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước có nêu rõ Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng phẩm chất nhân cách lối sống giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ . Nghị quyết 29 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI ngày 23 11 2013 về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đặt ra yêu cầu cấp bách cho giáo dục đạo đức hiện nay là Chú trọng giáo dục nhân cách đạo đức lối sống tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa truyền thống và đạo lý dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất kiến thức quốc phòng an ninh và hướng nghiệp . ̣ Hiên nay m ột bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên đua đoi ăn ch ̀ ơi sa ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ vao cac tê nan xa hôi th ực trang bao l ̣ ̣ ực hoc đ ̣ ường đên m ́ ức bao đông đ ́ ̣ ạo đức nhà giáo thì xuống cấp nghiêm trọng tinh trang thiêu công băng gian lân ̀ ̣ ́ ̀ ̣ trong thi cử chuyên mua ban cac kêt qua hoc tâp không còn là xa l ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ạ. Những minh chứng tiêu biểu gần đây như vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT những clip video liên tục được tung lên mạng internet về bạo lực học đường với cảnh học sinh đánh nhau thô bạo thậm chí là dã man trong sự chứng kiến vô cảm của bạn bè xung quanh. Tất cả điều đó đã gây ra nhưng hê luy đang ̃ ̣ ̣ ́ tiêc cho xã h ́ ội va anh h ̀ ̉ ưởng nghiêm trong đên chât l ̣ ́ ́ ượng giao duc. Văn hóa ́ ̣ nhà trường bị biến dạng cũng là điều hiển nhiên. Thực tế đó đã làm cho những người có lương tri đau xót và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.