Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Phát huy tính tích cực của đội ngũ cán bộ lớp

Nhận rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp, qua những năm tháng giảng dạy ở tiểu học, đặc biệt là đối với học sinh lớp 5. Ý thức tự quản tốt sẽ làm cho nền nếp của lớp tốt hơn, các em tự giác hơn trong học tập, lao động, hoạt động văn hóa, văn nghệ và tổ chức tốt các phong trào của lớp, của đội. Mời các bạn cùng tham khảo! | Đề tài Phát huy tính tích cực của đội ngũ cán bộ lớp MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 2 NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 1. VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TỰ QUẢN 2 2. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LỚP 4 3. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TỰ QUẢN 6 4. CHÚ TRỌNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG 7 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI VUI HỌC TẬP 8 6. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ LỚP 8 7. ĐỘNG VIÊN KHEN THƯỞNG KỊP THỜI 13 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 15 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài Phát huy tính tích cực của đội ngũ cán bộ lớp ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong công tác chủ nhiệm lớp việc xây dựng cho học sinh có nền nếp về học tập sinh hoạt tập thể có tác dụng to lớn đối với công việc giảng dạy và giáo dục đạo đức học sinh. Để tạo nền nếp chung giáo viên chủ nhiệm phải chú ý tỷ mỉ nhiều mặt song một trong những việc không thể thiếu được đó là Giáo viên chủ nhiệm cần Phát huy tính tích cực của đội ngũ cán bộ lớp có năng lực uy tín có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự ở lớp. Tạo điều kiện cho việc học tập của học sinh tốt hơn phát huy được tính độc lập tự chủ rèn luyện tính tự giác khơi dậy tính năng động vốn có của học sinh. Nhận rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp qua những năm tháng giảng dạy ở tiểu học đặc biệt là đối với học sinh lớp 5 tôi luôn quan tâm tới đội ngũ cán bộ lớp. Qua thực tế làm chủ nhiệm các năm học bản thân cũng đã rút ra một số điều cần thiết cho công tác chủ nhiệm cũng như rèn dạy các em. Ý thức tự quản có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tập thể lớp nếu ý thức tự quản của học sinh yếu kém chưa phát huy một cách triệt để thì giáo viên sẽ vất vả trong công tác chủ nhiệm cũng như trong công việc giảng dạy. Học sinh tiểu học rất hiếu động song giáo viên chủ nhiệm phải biết cách khéo léo phát huy tính tích cực trong các em để hướng các em vào hoạt động có ý thức đặc biệt là ý thức tự quản. Ý thức tự quản tốt sẽ làm cho nền nếp của lớp tốt hơn các em tự giác hơn trong học tập lao động hoạt động văn hóa văn nghệ và tổ chức tốt các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    21    1    18-01-2022
81    28    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.