Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Giáo dục kĩ năng sống thông qua môn đạo đức cho học sinh lớp 5

Mục đích của sáng kiến này nhằm tìm hiểu thực trạng việc giáo dục kĩ năng sống thông qua môn đạo đức cho học sinh lớp 5. Từ đó đưa ra một số phương pháp sư phạm nhằm giáo dục tốt kĩ năng sống cho học sinh lớp 5. | MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU . 3 1. Lí do chọn đề tài . 3 . Cơ sở lí luận . 3 . Cơ sở thực tiễn. 3 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 3 . Mục tiêu . 3 . Nhiệm vụ nghiên cứu . 4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4 . Đối tượng nghiên cứu. 4 . Phạm vi . 4 4. Giả thuyết khoa học . 4 5. Phương pháp nghiên cứu . 4 . Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận. 4 . Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 4 6. Đóng góp mới của đề tài. 5 PHẦN II NỘI DUNG . 5 CHƯƠNG 1 . 5 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA MÔN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 5 . 5 1. Một số căn cứ của đề tài. 6 . Căn cứ vào mục tiêu giáo dục tiểu học và nhiệm vụ năm học . 6 . Đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 5 . 6 2. Một số vấn đề chung về kĩ năng sống . 6 . Kĩ năng sống là gì . 6 . Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. 7 3. Giáo dục kĩ năng sống thông qua môn Đạo đức cho học sinh lớp 5 ở trường tiểu học . 7 . Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong môn Đạo đức . 7 . Các kĩ năng sống được giáo dục trong môn đạo đức lớp 5. 7 . Kĩ năng giao tiếp . 7 . Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm. 7 . Kĩ năng hợp tác với mọi người. 8 . Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề . 8 . Kĩ năng tự nhận thức . 8 . Kĩ năng thể hiện sự cảm thông chia sẻ . 8 . Kĩ năng tư duy phê phán . 8 . Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin . 9 . Kĩ năng xác định giá trị . 9 . Những lợi ích của kĩ năng sống đối với học sinh lớp 5 . 9 . Tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 . 10 . Kĩ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội . 10 . Giáo dục kĩ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ . 10 CHƯƠNG 2 . 11 1 THỰC TRẠNG VỀ VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA MÔN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 5 . 11 1. Thuận lợi . 12 khăn . 12 phía giáo viên . 13 phía học sinh . 13 c. Về phía phụ huynh . 13 CHƯƠNG 3 . 14 ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA MÔN ĐẠO ĐỨC

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
323    41    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.