Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5a4 trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Ở tiểu học quá trình giáo dục đạo đức là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình sư phạm. Có thể nói nhân cách của con người nói chung và học sinh tiểu học nói riêng được thể hiện trước hết qua bộ mặt đạo đức. Nó hình thành cho học sinh những kinh nghiệm, thói quen đạo đức. Giúp các em ứng xử đúng đắn các chuẩn mực đạo đức qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 20 tháng 03 năm 2018 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Tên tôi là Hoàng Anh Đào Ngày tháng năm sinh 07 05 1974 Nơi công tác Trường tiểu học Thị trấn Tam Đường Chức danh Giáo viên Trình độ chuyên môn Đại học Tiểu học Tỷ lệ đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến 100 Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến quot Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5a4 trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường quot . Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu 15 9 2017 Mô tả bản chất của sáng kiến Tính mới Hình thành cho học sinh những kinh nghiệm thói quen chuẩn mực đạo đức giúp các em ứng xử đúng đắn các chuẩn mực đạo đức qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. Quá trình giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh trường Tiểu học thị trấn Tam đường một cách toàn diện về đức trí thể mĩ .Đồng thời 1 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trương ̀ trong năm học. Là cơ sở quan trong của việc hình thành những nguyên tắc chuẩn mực đạo đức cao hơn ở bậc trung học cơ sở . Hiệu quả sáng kiến đem lại ́ ưc tô ch Y th ́ ̉ ưc ki luât cua hoc sinh đ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ược nâng lên giảm tỉ lệ hoc sinh ̣ vi ̣ các nôi quy nhà tr pham ̣ ường. Xây dựng được môi trương hoc tâp va sinh hoat đam ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ bao tiêu chi an toan lanh manh va thân thiên. Không đê xay ra tinh trang mât đoan kêt ́ ̀ ́ bạo lực học đường trong nôi bô hoc sinh cua tr ̣ ̣ ̣ ̉ ương và gi ̀ ưa hoc sinh nha tr ̃ ̣ ̀ ương v ̀ ơí nơi cư trú . Nắm được các vấn đề lí luận về giáo đục đạo đức cho học sinh từ đó có kế hoạch biện pháp giáo dục hợp lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh giúp các em không chỉ là trò giỏi mà còn là những người con ngoan ngoãn hiếu thảo. Trình độ chuyên môn của giáo viên được nâng lên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
206    48    4    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.