Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp nhằm hình thành và phát triển các nhóm năng lực cho học sinh lớp 5 theo TT 22 đạt hiệu quả

Sáng kiến đưa ra những giải pháp nhằm hình thành và phát triển các nhóm năng lực cho học sinh mà lâu nay giáo viên chưa chú trọng hay chỉ chú trọng một cách chung chung, chỉ đánh giá về kiến thức kĩ năng. Đồng thời đề cao tính tự chủ, tự lập của chủ thể của học sinh, người thầy chỉ làm vai trò hướng đạo, áp dụng tính ưu việt của mô hình VNEN trong quá trình dạy học phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo, chủ động của người học. | A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Con người là trung tâm của chiến lược phát triển đồng thời là chủ thể phát triển. Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí phát triển nguồn nhân lực bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng phát triển đất nước xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hoá hiện đại hoá xã hội hoá dân chủ hoá và hội nhập quốc tế phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trích trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Trong hệ thống giáo dục quốc dân Tiểu học là bậc học nền tảng. Sự thành công của giáo dục Tiểu học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển và chất lượng của các bậc học tiếp theo. Đây là bậc học cơ sở đặt nền móng cho sự phát triển của một quốc gia. Mục tiêu giáo dục của tiểu học là hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung hoc c ̣ ơ sở góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Năm học 2014 2015 là năm hoc̣ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Nghị quyết số 29 NQ TW ngày 04 11 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong năm hoc nay Bô GD amp ĐT ̣ ̀ ̣ 2 đa ban hanh thông t ̃ ̀ ư 30 2014 TT BGDĐT quy đinh đanh gia hoc sinh Tiêu hoc ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ và Thông tư 22 2016 TT BGDĐT sửa đổi bổ sung được ban hành ngày 22 9 2016

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.