Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Giáo dục thể chất theo định hướng tích hợp các môn học nhằm phát huy năng lực học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học Giáo dục thể chất theo định hướng tích hợp các môn học nhằm phát huy năng lực học sinh tiểu học được hoàn thành với mục đích nhằm đưa ra các bài tập phù hợp cho học sinh, bài tập có vận dụng các kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo! | UBND QUẬN THANH XUÂN TRƢỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN BẮC -o0o- SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài Giáo dục thể chất theo định hƣớng tích hợp các môn học nhằm phát huy năng lực học sinh tiểu học Lĩnh vực Môn Giáo dục thể chất Cấp học Tiểu học Tên tác giả Nguyễn Tiến Dậu Đơn vị công tác Trƣờng TH Thanh Xuân Bắc Chức vụ Giáo viên Năm học 2018 - 2019 0 MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU . 2 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .2 III. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN B. NỘI DUNG .4 I. CƠ SỞ LÍ II. THỰC III. NHỮNG GIẢI 1. Xây dựng kế chức thực 3. Sử dụng các nhóm phƣơng IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC .18 C. KẾT LUẬN- KHUYẾN I. II. KHUYẾN 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. - Chiến lƣợc phát triển thể dục thể th o ến n m 2020 ề r những ch ti u phát triển cụ thể cho thể dục thể th o Việt N m. Theo ó nền thể dục thể th o nƣớc t ph n u n m 2019 số ngƣời th m gi luyện tập thể dục thể th o thƣờng xuy n ạt tỷ lệ 28 và n m 2020 ạt 33 dân số số gi ình luyện tập thể dục thể th o ến n m 2019 ạt 22 và n m 2020 ạt 25 tổng số hộ gi ình trong toàn quốc số trƣờng h c phổ th ng có câu lạc ộ thể dục thể th o có hệ thống cơ sở vật ch t ủ phục vụ cho hoạt ộng thể dục thể th o thƣờng xuy n có ủ giáo vi n và hƣớng dẫn vi n thể dục thể th o thực hiện tốt hoạt ộng thể th o ngoại khó n m 2019 ạt 45 và ến n m 2020 ạt t 55 - 60 tổng số trƣờng h c 90 h c sinh sinh vi n ạt ti u chu n r n luyện thân thể các trƣờng h c x phƣờng th tr n khu c ng nghiệp có ủ cơ sở vật ch t thể dục thể th o phục vụ việc tập luyện củ nhân dân. Về thể th o thành t ch c o ch ti u ề r là thể th o Việt N m giữ vững v tr trong top 3 dẫn u củ thể th o khu vực Đ ng N m Á n m 2020 có khoảng 45 vận ộng vi n vƣợt qu các cuộc thi v ng loại có huy chƣơng tại Đại hội Thể th o Olimpic l n thứ 32 tập trung u tƣ cho các m n thể th o tr ng iểm ảo ảm các iều kiện ể s n sàng ng c i tổ chức thành c ng các sự kiện thể th o lớn củ châu Á .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    69    3    21-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.