Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp dạy giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu một số vấn đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học làm cơ sở cho việc viết đề tài. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học giải bài toán có lời văn ở lớp 2. Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học Toán lớp 2. Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Hình thành và rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. | MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 2 1. Cơ sở lí luận . 2 2. Cơ sở thực tiễn . 3 II . ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM . 3 III. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU . 3 1. Phạm vi nghiên cứu. . 3 2. Kế hoạch nghiên cứu. . 3 IV . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3 IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 4 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 5 I. TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN LỚP 2 . 5 1. Mục tiêu . 5 đầu có một số kiến thức cơ bản đơn giản thiết thực về . 5 . Hình thành và rèn luyện các kĩ năng thực hành về . 5 2 . Phương pháp dạy học Toán 2 . 6 II. TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MẠCH KIẾN THỨC GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 2. . 6 1. Nội dung của mạch kiến thức giải toán có lời văn lớp 2. . 6 2. Phương pháp dạy học giải bài toán có lời văn lớp 2. 7 III. TÌM HIỂU THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 2. . 7 1. Tình hình thực tế của việc dạy và học giải toán có lời văn ở lớp 2. . 7 2. Đặc điểm tình hình. . 8 IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 2. . 9 1. Các bước thực hiện khi giải bài toán có lời văn. . 9 2. Ví dụ minh họa. . 10 3. Một số bài toán nâng cao cho học sinh hoàn thành tốt . 16 V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 18 PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 20 1 21 PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lí luận Trong nhà trường phổ thông nói chung trường Tiểu học nói riêng môn Toán với tư cách là một môn học độc lập nó cùng với các môn học khác góp phần đào tạo nên những con người phát triển toàn diện. Toán học là một môn học tự nhiên có tính loogich và chính xác cao nó là chìa khóa mở ra sự phát triển của các môn học khác. Môn Toán rất đa dạng phong phú có nhiều bài toán ở nhiều dạng khác nhau. Trong đó loại toán có lời văn giữ một vị trí rất quan trọng bởi nó bộc lộ mối quan hệ qua lại với các môn học khác cũng như trong thực tiễn cuộc sống. Nó góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh tiểu học giúp học sinh củng cố kiến thức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    10    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.