Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Học vần lớp 1

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp giải quyết và khắc phục những bất cập về phương pháp, cách thức tổ chức dạy học của học sinh lớp 1 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học phân môn Học vần ở Trường Tiểu học. | UBND HUỆN THANH TRÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT Mã SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÂN MÔN HỌC VẦN LỚP 1 Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hà LÜnh vùc M n TiÕng ViÖt Cấp học Tiểu học Năm 2017 - 2018 Một số biện pháp gãp phÇn nâng cao hiệu quả d y häc ph n m n Học vÇn líp 1 MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . . 1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 1 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. . 2 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. . 2 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 7. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU. 2 B. NỘI DUNG . 3 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÂN MÔN HỌC VẦN LỚP 1 .3 . MỤC TIÊU Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. .3 . CHUẨN YÊU CẦUCẦN ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI. .4 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG . .5 . ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TRƯỜNG CỦA LỚP. 5 . NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ BẤT CẬP KHI THỰC THI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. NGUYÊN NHÂN CỦA BẤT CẬP ĐÓ . .7 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÂN MÔN HỌC VẦN LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 8 . BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ KHẮC PHỤC NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP . 8 . MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP . .11 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ BÀI HỌC KINH C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 17 1. KẾT LUẬN .18 2. KHUYẾN NGHỊ. .18 . ĐỐI VỚI BỘ GD - ĐT .19 . ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG .19 . ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN . 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 21 PHỤ LỤC . 22 Một số biện pháp gãp phÇn nâng cao hiệu quả d y häc ph n môn Học vÇn líp 1 a. PHẦN më Çu 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà cả xã hội đều quan tâm bởi Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai để ngày mai thế giới có những chủ nhân tốt xã hội có những công dân tốt thì ngay từ ngày hôm nay chúng ta phải đào tạo thế hệ trẻ có kiến thức cơ bản về tự nhiên xã hội và có phẩm chất đạo đức của con người để các em được học tiếp lên các cấp học trên dễ dàng. Nhiệm vụ giáo dục học sinh luôn luôn được xã hội quan tâm nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhà trường đặc biệt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.