Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 1

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là tìm ra một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1. Đó cũng là nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở tiểu học nói chung, mong các em trở thành những con người phát triển toàn diện, có ích cho xã hội và đất nước. | A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật sự kiện hiện tượng trong tự nhiên xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học cùng với Toán Tiếng Việt Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học góp phần bồi dưỡng phẩm chất nhân cách toàn diện của con người. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà chương trình giáo dục bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 nói riêng. Chương trình đã được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với quy luật nhận thức của con người từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Thực hiện tốt mục tiêu đổi mới của môn Tự nhiên và Xã hội người giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh là người chủ động nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học tự phát hiện tự giải quyết các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học từ đó chiếm lĩnh nội dung mới của bài học môn học. Từ thực tế giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở trường Tiểu học Đặng Trần Côn đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung Sách giáo khoa và phương pháp dạy học để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Chính vì vậy tôi đã nghiên cứu lựa chọn đề tài Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 . II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là tìm ra một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1. Đó cũng là nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở tiểu học nói chung mong các em trở thành những con người phát triển toàn diện có ích cho xã hội và đất nước. 1 31 2. Tạo cho học sinh phương pháp tư duy lô gic rèn học sinh tính chủ động tự tìm tòi khám phá tìm hiểu con .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
568    52    4    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.