Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số cho học sinh lớp 4A1 – Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Mục đích của sáng kiến này là giúp học sinh có kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số nhanh, thành thạo, chính xác. Khi thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số các em không bị nhầm lẫn. Nắm chắc được kĩ năng vận dụng thành thạo khi thực hiện các phép tính. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM ĐƯỜNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T TRƯỜNG TI ỂU HỌC THẠO TAM Đ Ị TRẤN ƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THUYẾT MINH SÁNG KIẾN THUYẾT MINH SÁNG KIẾN quot MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ CÁC PHÉP TÍNH V LỜI VĂN D ỚI PHÂN SỐ quot ỘNG ẠNG TÌM SỐ TRUNG BÌNH C CHO HỌ CHO H C SINH LỚ ỌC SINH L P 4A1 ỚP 4A1 TRƯỜ TR NG TIỂ ƯỜNG TI U HỌ ỂU H C TRỊỊ TR ỌC TR TRẤ N TAM ĐƯỜ ẤN TAM Đ NG LAI CHÂU ƯỜNG LAI CHÂU Nguyễễn Th Tác giảả Nguy Tác gi n Thị Hi ị Hiềền n Trình độộ chuyên môn Trình đ chuyên môn Đ Đạại h i họọc Ti c Tiểểu h u họọcc Chứức v Ch c vụụ Giáo viên Giáo viên Nơơi công tác N i công tác Tr Trườường ti ng tiể u họọc Th ểu h c Thị Tr ấn Tam Đ ị Tr ườườ ấn Tam Đ ng ng 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 10 tháng 6 năm 2020 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở tỉnh Tôi Số Họ và tên Ngày Nơi công tác Chức Trình Tỷ lệ tt tháng năm hoặc nơi danh độ đóng góp sinh thường trú chuyên vào việc môn tạo ra sáng kiến 1 Nguyễn Thị 07 03 1980 Tiểu học Thị Giáo Đại 100 Hiền trấn Tam viên học Đường Lai Tiểu Châu học Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến quot Một số biện rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số cho học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Chuyên môn Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu tháng 1 năm 2020. Mô tả bản chất của sáng kiến Giáo viên sử dụng nhiều hình thức dạy học phù hợp gây hứng thú học tập cho học sinh. Giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học một cách mềm dẻo linh hoạt. Giáo viên dạy cho học sinh theo từng hệ thống kiến thức từ đễ đến khó. Học sinh có kỹ năng tính toán biết lựa chọn cách làm phù hợp với từng dạng 2 bài cho từng dạng toán không còn tình trạng nhầm lẫn giữa dạng bài này với dạng bài khác nắm chắc và vận dụng kiến thức có liên quan vận dụng linh hoạt trong khi tính toán và trình bày bài một cách khoa học. Học sinh ham .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    10    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.