Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Mục đích của sáng kiến này là nhằm tìm hiểu các phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 2. Từ đó thay đổi các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với nội dung chương trình, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp học, nội dung học tập của môn học song song với quá trình tri giác, chú ý, tư duy của học sinh. | Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 1 Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Mục lục Phần I Mở đầu 1. Lý do chọn đề 2. Mục đích nghiên 3. Đối tượng nghiên 4. Phương pháp nghiên 5. Phạm vi và kế hoạch nghiên Phần II Nội dung I. Nội dung chương trình môn Tự nhiên và Xã 1. Các phương pháp dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 2. Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã h ội lớp 3. Tổ chức tốt các hoạt động dạy 4. Phối hợp Tự nhiên và Xã hội với các môn học 5. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức .19 II. Kết Phần III Kết luận 2 Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài 1. Về mặt lí luận Ở cấp Tiểu học môn Tự nhiên và Xã hội mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật sự kiện hiện tượng trong tự nhiên xã hội và mối quan hệ của chúng trong đời sống thực tế của con người. Cùng với Toán Tiếng Việt Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học góp phần bồi dưỡng phẩm chất nhân cách toàn diện của con người. Môn Tự nhiên và Xã hội là một môn học mang tính tích hợp cao. Tính hợp ấy được thể hiện ở 3 điểm sau Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội xem xét Tự nhiên Con người Xã hội trong một thể thống nhất có mối quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau. Các kiến thức trong chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội là kết quả của việc tích hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học như Sinh học Vật lí Hóa học Dân số. Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội có cấu trúc phù hợp với nhận thức của học sinh. 3 Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội có cấu trúc đồng tâm phát triển qua các lớp cùng là một chủ đề dạy học nhưng ở lớp 1 kiến thức trang bị sơ giản hơn ở lớp 2. Và cứ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    30    2    21-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.