Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn khi giải các bài toán có lời văn ở lớp 3

Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng học môn Toán lớp 3, giúp học sinh tích cực, hứng thú học tập, biết vận dụng những kiến thức về giải toán có lời văn, được rèn luyện những kỹ năng thực hành, năng lực sáng tạo theo đúng mục tiêu của môn Toán lớp 3. | UBND quËn thanh xu n TRêng tiÓu häc h nh - - s ng kiÕn kinh nghiÖm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3 M n To n CÊp häc TiÓu häc Tªn t c gi TrÇn ThÞ Thu Quúnh n vÞ c ng t c TiÓu häc H nh Chøc vô Khèi trëng Chñ nhiÖm N m häc 2019 - 2020 MỤC LỤC 1 15 NỘI DUNG TRANG Mục lục I. PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Những đóng góp mới của đề tài 3 8. Kế hoạch nghiên cứu 3 II. PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 1. Cơ sở lí luận 4 2. Thực trạng việc dạy và học giải toán có lời văn ở trường tiểu 4 học Thực trạng chung của nhà trường 4 Thực trạng của lớp 5 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên 6 3. Một số biện pháp giúp đỡ học sinh khắc phục khó khăn khi 6 giải các bài toán có lời văn ở lớp 3 3. 1 Trao đổi với phụ huynh Thống nhất biện pháp giáo dục. 6 3. 2. Giúp HS phân biệt rõ các dạng toán và chuẩn bị cho việc giải 7 toán. Giúp học sinh nắm được quá trình giải toán. 8 Rèn kĩ năng giải toán cho học sinh 10 Khích lệ học sinh tạo hứng thú khi học tập 12 Kết quả đạt được 13 III. PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 14 1. Kết luận 14 2. Khuyến nghị 14 CÁC MINH CHỨNG CỤ THỂ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÁC CẤP I. PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 2 15 Bước vào thế kỷ XXI cả loài người đang sẵn sàng cho một tương lai mới một nền văn minh tin học một xã hội xây dựng trên nền tảng tri thức quyền lợi thuộc về trí tuệ. Nói tới tương lai của chúng ta không thể không nói đến giáo dục vì đó là chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai. Đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đổi mới chất lượng giáo dục là vấn đề hàng đầu trong nội dung công tác của ngành giáo dục là vấn đề sống còn của một đất nước một dân tộc. Ở nhà trường Tiểu học mỗi môn học đều góp phần vào việc hình thành vào việc phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.