Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực tại trường Tiểu học Khương Đình

Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới CT, SGK và góp phần nâng cao chất lượng dạy học của trường Tiều học Khương Đình. | I. PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Trong những năm gần đây sự tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện đại đã làm cho nền kinh tế thế giới biến đổi sâu sắc toàn diện. Nền kinh tế thế giới từ nền kinh tế công nghiệp chuyển sang nền kinh tế tri thức. Tri thức đã trở thành yếu tố hàng đầu thể hiện quyền lực và sức mạnh của một quốc gia. Các nước trên thế giới đều ý thức được rằng Giáo dục không chỉ là phúc lợi xã hội mà thực sự là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế xã đó càng khẳng định vị trí hết sức quan trọng và vai trò to lớn của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi đất nước cũng như toàn thế giới. Ở Việt Nam Giáo dục và Đào tạo luôn được Đảng Nhà nước quan tâm và xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong đường lối và các chiến lược phát triển quốc gia. Tháng 11 2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29 NQ TW về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế . Trong đó mục tiêu của đổi mới giáo dục lần này được xác định rõ Tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Xây dựng nền giáo dục mở thực học thực nghiệm dạy tốt học tốt quản lý tốt có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý gắn với xây dựng xã hội học tập. Đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới Giáo dục phổ thông nói riêng đang là vấn đề cấp bách được toàn ngành Giáo dục và Đào tạo GD amp ĐT quan tâm đặc biệt là vấn đề đổi mới phương pháp dạy học PPDH ở các cấp học bậc học. Đổi mới PPDH đã được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp học đặc biệt là cấp Tiểu học từ nhiều năm qua và đến nay vẫn là một yêu cầu tất yếu có vai trò then chốt trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Với những tác động tích cực từ các cấp quản lý giáo dục nhận thức và chất lượng đổi mới PPDH KTĐG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.