Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quan hệ quốc tế: Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Luận án sẽ phân tích và làm rõ vai trò của ngành Ngoại giao trong hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế từ năm 1986 đến năm 2019. Qua đó, luận án rút ra đánh giá, định hướng và đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở Việt Nam đến năm 2030. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NGOẠI GIAO HỌC VIỆN NGOẠI GIAO - NGUYỄN MINH ĐỨC NGOẠI GIAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI Chuyên ngành Quan hệ quốc tế Mã số 9310206 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội 2020 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN NGOẠI GIAO Người hướng dẫn khoa học PGS. TS Nguyễn Thị Quế GS. TS Nguyễn Thái Yên Hương Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Ngoại giao. Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Ngoại giao. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hoạt động ngoại giao của bất kỳ nước nào cũng nhằm phục vụ ba mục tiêu cơ bản là i Góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia ii Tranh thủ và tạo những điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước iii Nâng cao vị thế mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa TCH hiện nay tất cả các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển đều đứng trước thách thức về tụt hậu. Do đó ưu tiên cho phát triển kinh tế luôn được các quốc gia đặt lên hàng đầu và hoạt động ngoại giao phải phục vụ ưu tiên này. Ngoại giao Việt Nam là một hoạt động tổng hợp trong đó có nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế. Trên thực tế hơn 30 năm Đổi mới hoạt động ngoại giao đã phát triển toàn diện cả về bề rộng lẫn chiều sâu đóng góp quan trọng vào thành công chung trên tất cả các lĩnh vực của đất nước. Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định được mình trong vai trò Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế . Trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay vai trò của ngành Ngoại giao lại càng trở nên quan trọng hơn. Công tác ngoại giao kinh tế NGKT đã và đang trở thành một trong những trọng tâm ưu tiên của ngành Ngoại giao. Thách thức đặt ra đối với ngành Ngoại giao là phải tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế tạo dựng môi trường thông thoáng thuận lợi cho phát triển kinh tế đất nước nhưng đồng thời phải bảo đảm an ninh chính trị. Việc nghiên cứu phân tích thực trạng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.