Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Bài viết tìm hiểu thực trạng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên, trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp rèn luyện các kỹ năng này cho sinh viên TP. Hồ Chí Minh hiện nay. | Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ TRONG GIAO TIẾP SINH VIÊN SV Nguyễn Thị Bích Phương Khoa Khoa học xã hội và nhân văn MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giao tiếp là một quá trình hoạt động trao đổi thông tin tiếp xúc tâm lý hiểu biết lẫn nhau tác động và ảnh hưởng lẫn nhau và thường xuyên hay không thường xuyên tiếp diễn hằng ngày Một phần quan trọng của giao tiếp bên cạnh ngôn từ lời nói là phi ngôn ngữ góp phần mang lại hiệu quả giao tiếp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh TP. HCM để tìm hiểu về thực trạng nhằm đưa đến những kiến nghị dựa trên lý luận thực tiễn. Từ đó giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp nơi sinh viên hiểu về kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cách nhìn nhận vấn đề ứng dụng trong giao tiếp phỏng vấn xin việc. một cách chính xác hơn. Trên nền tảng đó sinh viên sẽ được hướng dẫn cách để xây dựng và hình thành nên những phương pháp giúp bạn có thể nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp. Và bắt đầu là trong suy nghĩ và cả những sáng kiến trong công việc và học tập. ngay từ bây giờ. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài được tiến hành nhằm tìm hiểu thực trạng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp rèn luyện các kỹ năng này cho sinh viên TP. HCM hiện nay. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Làm rõ thực trạng sử dụng kỹ năng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên TP. HCM. Khuyến nghị một số biện pháp giúp phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp cho sinh viên TP. HCM. 4. Đối tượng khách thể và phạm vi nghiên cứu . Đối tượng nghiên cứu Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của sinh viên TP. HCM. Trường Đại học Văn Hiến 209 Hội thảo khoa học sinh viên lần IX năm 2016 . Khách thể nghiên cứu 100 sinh viên một số trường Đại học Văn Hiến TP. HCM Đại học Tôn Đức Thắng Đại học Sư Phạm TP. HCM Cao đẳng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.