Liên văn bản hay tiếp nhận của tiếp nhận

Nội dung của bài viết này trình bày nguồn gốc khái niệm liên văn bản; ai là người quan trọng bậc nhất đối với liên văn bản; lối về của liên văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN VĂN BẢN HAY TIẾP NHẬN CỦA TIẾP NHẬN Lê Huy Bắc TÓM TẮT Khẳng định tính liên văn bản Julia Kristeva cho rằng bất kì một văn bản nào cũng được cấu trúc như là sự ghép mảnh của các trích dẫn bất kì một văn bản nào cũng là sự hấp thu và chuyển đổi của các văn bản khác . Từ lí thuyết trò chơi ngôn ngữ language game của Wittgenstein đến cái nhìn tiểu tự sự đại tự sự Petit narrative Grand narrative của Jean-François Lyotard lí thuyết diễn ngôn discourse của Michel Foucault và thế vật simulacra của Jean Baudrillard ta thấy các nhà hậu hiện đại xem thế giới là thế giới của ngôn từ. Tất cả đều được kiến tạo và hiện diện bởi ngôn từ. Vậy nên mọi tồn tại của thế giới tự nhiên và xã hội đều là văn bản và văn bản nào cũng chịu sự chi phối bởi các văn bản khác. Chúng không bao giờ có được sự độc lập tuyết đối. Do đó liên văn bản là bản chất của tồn tại và mãi mãi là tiếp nhận của tiếp nhận. ABSTRACT Intertextuality or received by the receiving Asserting on intertexuality Julia Kristeva said that any text is constructed as a mosaic of quotations any text is the absorption and transformation of an- other . From the theory of language game by Ludwig Wittgenstein to the point of view Petit narrative Grand narrative by Jean-François Lyotard theory of discourse by Michel Foucault and Jean Baudrillard s simulacra etc. we can see that the postmodernists believe the world is The world of language which is built and presented by language. So all of existence in the nature and society is texts and all of texts also influenced by other texts. They never get the absolute inde- pendence. Therefore intertextuality is the essence of existence and received by the receiving forever. 1. Nguồn gốc khái niệm liên văn bản any text is the absorption and transformation of Liên văn bản đúng hơn là tính liên văn bản another 2 bất kì một văn bản nào cũng được intertextuality khái niệm do Julia Kristeva cấu trúc như là sự ghép mảnh của các trích dẫn khởi xướng là một lí thuyết về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.