Khái niệm sự kiện trong tự sự học hiện đại

Sự kiện là thuộc tính bắt buộc của văn bản tự sự, tuy nhiên một thời gian dài trong các sách, giáo trình lí luận văn học chưa hề nghiên cứu sâu về phạm trù này. Dựa vào ý tưởng của các nhà lí thuyết hiện đại như Bakhtin, Lotman, Tiupa, Schmid tác giả bài báo trình bày cách hiểu hiện đại về phạm trù sự kiện, tính sự kiện, các điều kiện và biểu hiện đa dạng của phạm trù sự kiện, từ đó có thể nhận ra đặc trưng phong cách, thi pháp của các văn bản tự sự, lí giải tính truyện cũng như tính phi cốt truyện của các văn bản tự sự. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHÁI NIỆM SỰ KIỆN TRONG TỰ SỰ HỌC HIỆN ĐẠI Trần Đình Sử TÓM TẮT Sự kiện là thuộc tính bắt buộc của văn bản tự sự tuy nhiên một thời gian dài trong các sách giáo trình lí luận văn học chưa hề nghiên cứu sâu về phạm trù này. Dựa vào ý tưởng của các nhà lí thuyết hiện đại như Bakhtin Lotman Tiupa Schmid tác giả bài báo trình bày cách hiểu hiện đại về phạm trù sự kiện tính sự kiện các điều kiện và biểu hiện đa dạng của phạm trù sự kiện từ đó có thể nhận ra đặc trưng phong cách thi pháp của các văn bản tự sự lí giải tính truyện cũng như tính phi cốt truyện của các văn bản tự sự. Từ khóa Sự kiện tính sự kiện tự sự học. ABSTRACT The concept of event in modern narratology The event is a required attribute of a narrative text but since quite a long time there has been little in - depth studies on this category found in the books and textbooks on literary theory. Based on the ideas of modern theorists like Bakhtin Lotman Tiupa and Schmid author of this study presents the modern interpretation of the categories of event event-like the conditions and the diverse expressions of event categories events which enables us to recognize the characteristic style and poetics of a narrative text and explains the narrative element as well as the non-plot characteristic of a narrative text. Keywords Event event-like narratology. 1. Tính sự kiện là thuộc tính của tự sự chỉ nhận thức đã thành định lệ. Nhà văn Anh E. M. cái đã và có thể xảy ra Forster trong sách Các bình diện của tiểu thuyết Đối tượng nghiên cứu của tự sự học là văn trong chương 2 Câu chuyện đã viết Viết tiểu bản tự sự. Theo G. Genette Tự sự là trình bày thuyết là để kể chuyện. Câu chuyện là nền tảng một sự kiện hay một chuỗi sự kiện có thực hay của tiểu thuyết không có chuyện thì không có hư cấu bằng phương tiện ngôn ngữ đặc biệt tiểu thuyết 2. Đủ thấy tầm quan trọng của câu là ngôn ngữ tự sự 1. Như thế văn bản tự sự chuyện trong tự sự. Không có sách nào bàn về tự có ba đặc điểm. Một là có người kể hai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.