Luận án Tiến sĩ Địa lí: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam

Luận án được nghiên cứu nhằm xác định mức độ và xu thế biến đổi của một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các giá trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƢỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHU THỊ THU HƢỜNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN MỘT SỐ CỰC TRỊ KHÍ HẬU VÀ HIỆN TƢỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ HÀ NỘI 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƢỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHU THỊ THU HƢỜNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN MỘT SỐ CỰC TRỊ KHÍ HẬU VÀ HIỆN TƢỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Khí tƣợng và Khí hậu học Mã số 62440222 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC 1. GS. TS. Phan Văn Tân 2. TS. Hoàng Đức Cƣờng HÀ NỘI 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Chu Thị Thu Hƣờng ii LỜI CẢM ƠN Luận án được hoàn thành tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Phan Văn Tân trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và TS. Hoàng Đức Cường Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương. Tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai Thầy đã hết lòng động viên tận tình giúp đỡ và quan tâm tới từng bước nghiên cứu của luận án. Đặc biệt GS. TS Phan Văn Tân đã tạo điều kiện cho tác giả tham gia đề tài khoa học để phát triển năng lực nghiên cứu. Đồng thời tác giả cũng được sử dụng nguồn số liệu và hệ thống máy tính của đề tài để thực hiện luận án. Tác giả xin trân trọng cảm ơn Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bộ môn Khí tượng trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện luận án. Nhân dịp này tác giả cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới . Nguyễn Đức Ngữ . Nguyễn Trọng Hiệu . Trần Tân Tiến . Phạm Vũ Anh Nguyễn Viết Lành Văn Thắng . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    13    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.