Bước đầu nghiên cứu hệ Izozym liên quan đến tính kháng thuốc phosphine của mọt đục hạt nhỏ (Rhyzopertha dominica, Fab)

Bài viết tìm hiểu cơ chế di truyền hiện tượng kháng thuốc phosphine đối với mọt đục hạt nhỏ và so sánh biểu hiện gen kháng của các dòng mọt thu thập ở các địa phương khác nhau và góp phần xây dựng biện pháp phòng trừ tổng hợp loài mọt hại này. | BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HỆ IZOZYM LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC PHOSPHINE CỦA MỌT ĐỤC HẠT NHỎ Rhyzopertha dominica Fab PRELIMINARY STUDY ON ISOZYME SYSTEM OF LESSER GRAIN BORE Rhyzopertha domonica Fab RESISTANT TO PHOSPHINE Hoàng Trung 1 Trịnh Đình Đạt 2 Trần Đức Long 2 Nguyễn Quỳnh Hoa 2 Abstract The Esterase isozyme of the two phosphine resistance strains of Rhyzopertha domonica F and reference susceptible strain was anlysed by means of polyacrylamide gel electrophoresis. Esterases content of the worm strains were defined. The result showed that - Enzyme Esterase of the strains is controlled by 3 gene loci. The two phosphine had five codominant alleles and reference susceptible strain has six codominant alleles. - Est-3a allele frequency and esterase content of the two phosphine resistant strains were apparently higher than the susceptible strain. Keywords Rodominica isozym phosphine. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ đã gây ra những khó khăn cho công tác phòng trừ và bảo quản hàng ho á trong kho ngày càng cao. Mọt đục hạt nhỏ - Rhyzopertha dominica Fab Sự hình thành tính kháng phosphine nói riêng và là một trong những loài mọt phá hoạị nghiêm các thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ nói chung có trọng nhất đối với các loại nông sản bảo quản liên quan đến hệ thống locus gen tổng hợp các trong kho dự trữ. Loài mọt này phân bố hầu khắp izozym chuyển hoá làm mất tác dụng của thuốc thế giới ở các vùng nhiệt đới và Châu Á. Tất cả khử trùng. Theo nhiều tác giả thì cơ chế chuyển các vùng miền của nƣớc ta đều có loài mọt này. hoá phosphine và các hoá chất nhóm lân hữƣ cơ Ngoài phá ngũ cốc trong kho loài mọt này còn nói chung có liên quan dến sự tác động của hệ phá các loại thân củ rễ và sách báo. izozym Esterase. Hệ izozym Esterase chuyển hoá Để phòng trừ các loài mọt hạị kho hầu hết các làm biến đổi những thuốc trừ sâu mọt này từ kho dự trữ nông sản đều đƣợc khử trùng bằng dạng độc đối với côn trùng sâu mọt thành dạng Phosphine PH3 . Việc sử dụng Phosphine không độc đối với chúng. Do vậy

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.