Xác định chủng sinh lý nấm Pyricularia oryzae Cav. gây bệnh đạo ôn trên lúa IRI 352 ở Tân Lập – Yên Mỹ – Hưng Yên và hiệu lực phòng trừ bệnh của thuốc Rabcide 30wp

Bài viết này được tiến hành nghiên cứu nhằm tìm hiểu tình hình phát sinh, phát triển và gây hại của bệnh đạo ôn trên giống lúa IRI 352, xác định chủng sinh lý nấm Pyricularia oryzae Cav. và khảo sát hiệu lực của thuốc Rabcide 30WP phòng trừ bệnh đạt hiêu quả tốt. | XÁC ĐỊNH CHỦNG SINH LÝ NẤM Pyricularia oryzae Cav. GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA IRI 352 Ở TÂN LẬP YÊN MỸ HƯNG YÊN VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH CỦA THUỐC RABCIDE 30WP DETERMINATION PHYSIOLOG YCAL RACE OF Pyricularia oryzae CAUSE RICE BLAST OF IRI 352 VARIETY IN TANLAP COMMUM YENMY DISTRICT HUNGYEN PRROVINCE AND EFECT OF RABCIDE 30WP TO CONTROL IT Nguyễn Văn Viên Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Abstract The pathogenic race of isolate of Pyricularia oryzae is determined base on the virulence to differential cultivars. Physiologycal race of Pyricularia oryzae from variety IRI 352 in Tan Lap Yen My Hung Yen . were determined are . PGA PSA medium is favourit to development of mycelium OMA Cam agar medium is favourit for sporulation of this physiologycal race Rabcide 30WWP at 0 8 kg ha or Fuji-one 0 9 l ha was hight effect to control physiologycal race Pyricularia oryzae cause rice blast on variety IRI 352 Key words Physiologycal race Rice blast Pyricularia oryzae I. ĐẶT VẤN ĐỀ khảo sát hiệu lực của thuốc Rabcide 30WP phòng trừ bệnh đạt hiêu quả tốt. Bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia oryzae là một trong những bệnh phổ biến xuất hiện gây II. VẬT LIỆU hại ở hầu hết các vùng trồng lúa của cả nước VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU bệnh gây hại nghiêm trọng trên cả lá và cổ bông. . Vật liệu nghiên cứu Mức độ tác hại của bệnh liên quan đến nhiều yếu Nguồn nấm Nyricularia oryzae Cav. được tố nh - giống lúa thời kỳ sinh tr -ởng của cây lúa phân lập từ mẫu bệnh đạo ôn hại lúa IRI 352 ở chế độ canh tác mùa vụ phân bón thời tiết. Tân Lập Yên Mỹ Hưng Yên . bệnh gây hại trên lá làm cho bộ lá bị lụi khô cháy trỗ kém nấm xâm nhập vào cổ bông cổ gié Giống lúa thí nghiệm gồm 12 giống lúa Nhật gây bông gẫy hạt bị lép lửng làm giảm nghiêm Bản đã được xác định gen kháng đạo ôn dùng để trọng đến năng suất thậm chí không cho thu xác định chủng sinh lý race nấm Pyricularia hoạch . oryzae K59 Shin 2 Aichi - asahi Ishikari - Những năm gần đây ở các tỉnh đồng bằng sông shrroke Kanto 51 K60 Tsuyuake .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.