Bệnh hại cây hoa lan, hồng, cúc tại vùng Hà Nội và phụ cận năm 2005

bài viết xác định rõ thành phần và các bệnh hại phổ biến trên hoa năm 2005 góp phần vào công tác nghiên cứu các bệnh hại trên hoa lan, hồng, cúc, một số vấn đề mới được quan tâm trong những năm gần đây. | BỆNH HẠI CÂY HOA LAN HỒNG CÚC TẠI VÙNG HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN NĂM 2005 SURVEY ON DISEASES OF ORCHIRDS ROSE AND CHRYSANTHEMY IN HANOI REGION IN 2005 Nguyễn Kim Vân Trường ĐHNN I Abstract The surveys on flowers diseases in Hanoi region 2005 had found - 10 diseases of Orchirds and common diseases were bacteria soft rot Erwinia carotovora Black stem rot Phytophthora palmivora and anthracnose Colletotrichum sp. . - 15 diseases on Rose and common diseases were Black spots Marssonina rosae powdery mildew Sphaerotheca pannosa var. rosae and rust Phragmidium mucromatum . - 14 diseases on Chrysanthemy and common diseases were black leaf spot Septoria chrysanthemi rust Puccinia horiana wilt Fusarium oxysporum bacterial wilt Ralstonia solani and anthracnose Colletrichum sp. . Chemical treatment by Score 300ND Manage 5WP Anvil 5SC and Daconil 75WP shown high effect for control of flower diseases. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hưng Yên Tiên Du -Bắc Ninh. . Các dụng cụ và môi trường nuôi cấy nấm vi Lan Hồng Cúc là những loài hoa phổ biến có khuẩn trong phòng thí nghiệm WA PGA PDA giá trị nhiều mặt rất được ưa chuộng ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Song việc sản xuất hoa PSA môi trường bán tổng hợp. Các hoá chất và lan hồng cúc ở nước ta hiện nay gặp không ít thuốc hoá học trừ nấm Daconil 75WP Manage 5WP khó khăn trong đó bệnh hại hoa là nguyên nhân Score 300 ND Anvil 5 SC. . cơ bản. Vì vậy đề tài được đặt ra nhằm xác định Các thí nghiệm trong phòng Nghiên cứu một số rõ thành phần và các bệnh hại phổ biến trên hoa đặc tính sinh học của tác nhân gây bệnh xác định năm 2005 góp phần vào công tác nghiên cứu các mức độ lây nhiễm và thời kỳ tiềm dục của bệnh. bệnh hại trên hoa lan hồng cúc - một số vấn đề Các thí nghiệm ngoài đồng Đánh giá hiệu lực của mới được quan tâm trong những năm gần đây. một số thuốc trừ nấm. Mỗi thí nghiệm đều có 3 lần nhắc lại diện tích mỗi lần nhắc lại là 30m2. Hiệu II. VẬT LIỆU lực thuốc tính theo công thức Henderson -Tilton. VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Điều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.