Kết quả nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp phòng trừ một số sâu hại quan trọng trên cà phê ở phía bắc

Bài viết nghiên cứu và triển khai các mô hình áp dụng các biện pháp mới trừ sâu hại quan trọng, giúp sản xuất duy trì năng suất, diện tích và sản xuất ra sản phẩm chất lƣợng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng. | KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ SÂU HẠI QUAN TRỌNG TRÊN CÀ PHÊ Ở PHÍA BẮC Phạm Thị Vượng và Trương Văn Hàm Viện BVTV Abstract 24 species insects infested coffee in Northern Vietnam were found out. Experimental results show that Diazinon 50 EC Supracide 40 EC combined with oil DC - tronplus can be used to control important insects such as Dihammus cervinus Hope Parasaissetia nigra Niemer Planococus citri Risso. Keywords insects coffee control pesticides. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Thu thập và định loại đƣợc 24 loài sâu hại cà Cà phê chè bị rất nhiều đối tƣợng sâu bệnh phá phê chè trong đó có 3 loại hại thân 1 loài hại hoại cả trên và dƣới mặt đất. Chính vì vậy trong gốc 2 loài hại cành 2 loài cắn cây non 1 loài hại những năm qua diện tích cà phê chè ở nhiều địa quả và 15 loài hại lá. Có 4 loại thƣờng xuyên có phƣơng tăng chậm năng suất thấp đầu tƣ cho công mặt trên vƣờn cà phê và gây thiệt hại có ý nghĩa tác bảo vệ thực vật cao. Để giúp sản xuất có biện kinh tế quan trọng đó là sâu đục thân sâu tiện vỏ pháp hữu hiệu phòng trừ những đối tƣợng sâu hại và một số loài rệp rệp sáp giả rệp nâu mềm chính Viện Bảo vệ Thực vật đã tiến hành nghiên ngoài ra ở một số vùng mọt đục hạt cà phê có cứu và triển khai các mô hình áp dụng các biện mật độ và tỷ lệ hại rất cao. pháp mới trừ sâu hại quan trọng giúp sản xuất duy 2. Phát sinh và gây hại của các loài sâu hại trì năng suất diện tích và sản xuất ra sản phẩm chất quan trọng lƣợng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng. Sâu đục thân SĐT Xylotrechus quadripes II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trƣởng thành sâu đục thân Xylotrechus quadripes hoạt động trong biên độ nhiệt độ từ 25 Thu thập xác định thành phần sâu hại cà phê chè - 36oC. Phát sinh 2 đợt chính đợt 1 vào tháng 4 - nghiên cứu sinh học sinh thái tiến hành theo 5 đợt 2 vào tháng 9 - 10 đỉnh cao sâu non vào phƣơng pháp nghiên cứu sinh thái côn trùng đã tháng 6 - 7. Cà phê Catimor từ năm thứ 3 trở đi chuẩn hoá của Viện BVTV. Xây dựng mô hình bắt đầu bị hại từ 3 - 5 số

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    21    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.