Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại tỉnh Xê Kong, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Luận văn "Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại tỉnh Xê Kong, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào" nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc xung quanh vấn đề phát triển nông nghiệp hàng hóa và vai trò của quản lý nhà nƣớc đối với lĩnh vực nông nghiệp trong điều kiện thực tế những biến đổi của tỉnh Xê Kông hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THANONGSACK LEUMMIXAY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG HÀNG HÓA TẠI TỈNH XÊ KONG NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THANONGSACK LEUMMIXAY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG HÀNG HÓA TẠI TỈNH XÊ KONG NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành Quản lý công Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . Nguyễn Thị Thu Hà HÀ NỘI 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi các số liệu tư liệu tài liệu được tôi sử dụng trong luận văn là trung thực có xuất xứ rõ ràng những nhận định đưa ra trong luận văn là kết quả nghiên cứu của tác giả luận văn. TÁC GIẢ THANONGSACK LEUMMIXAY LỜI CẢM ƠN Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng các Thầy Cô giáo đã tận tình giảng dạy chỉ bảo tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập. Trong quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn tôi luôn nhận đƣợc sự khích lệ động viên và chỉ bảo tận tình của PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Thị Thu Hà đã hƣớng dẫn định hƣớng giúp tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Do những hạn chế nhất định về thời gian nguồn tài liệu số liệu cũng nhƣ khả năng nghiên cứu của bản thân. Vì vậy kết quả của luận văn không thể tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc những góp ý quý báu từ các Thầy Cô giáo và các nhà khoa học quan tâm đến đề tài để luận văn hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn Tác giả luận văn THANONGSACK LEUMMIXAY MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG HÀNG HÓA . 10 . Khái niệm chung . 10 . Khái niệm nông nghiệp. 10 niệm hàng hóa . 12 . Nông nghiệp hàng hóa . 13 . Điều kiện để phát triển nông nghiệp theo hƣớng hàng hóa. 15 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.