Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ tại Thành phố Hà Nội

Mục đích của luận văn nhằm hệ thống hóa các kiến thức về khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại thành phố Hà Nội, từ đó luận văn đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại Thành phố Hà Nội có căn cứ khoa học, phù hợp và khả thi nhằm góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội của thành phố. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN KIM QUÝ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN KIM QUÝ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRỊNH ĐỨC HƢNG HÀ NỘI 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan những nội dung nghiên cứu trình bày trong luận văn Thạc sỹ quản lý Công đề tài Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ tại Thành phố Hà Nội của tác giả là kết quả nghiên cứu khoa học của bản thân nếu có sự thiếu trung thực học viên xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc Hội đồng chấm luận văn và Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội. Tác giả Nguyễn Kim Quý i LỜI CẢM ƠN Đề tài này đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình của TS. Trịnh Đức Hƣng cùng với sự giúp đỡ của các giáo sƣ phó giáo sƣ - tiến sỹ phản biện và các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và quý báu đó. Quá trình nghiên cứu đề tài cũng là quá trình vận dụng giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động quản lý nhà nƣớc về khoa học và công nghệ tại Thành phố Hà Nội. Đây là kết quả học tập nghiên cứu mặc dù đã cố gắng song bản thân vẫn còn nhiều băn khoăn về nhiều vấn đề trong hoạt động quản lý nhà nƣớc về khoa học và công nghệ chƣa đi sâu nghiên cứu đƣợc. Do vậy trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi thiếu sót rất mong đƣợc sự giúp đỡ của giáo viên hƣớng dẫn và Hội đồng bảo vệ luận văn để hoàn chỉnh đề tài đƣợc tốt hơn nhằm vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý nhà nƣớc về khoa học và công nghệ tại Thành phố Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1. KH amp CN Khoa học và công nghệ 2. KT-XH Kinh tế - xã hội 3. ASEAN Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á 4. EU Liên minh Châu Âu 5. UNESCO Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc 6. HĐND Hội đồng nhân dân 7. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    6    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.