Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường công nghiệp, nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường công nghiệp, mục tiêu của quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường công nghiệp, và các công cụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường công nghiệp tại huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ VÂN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG BẮC NINH NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ VÂN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG BẮC NINH NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. . Bắc Ninh ngày 08 tháng 06 năm 2018 HỌC VIÊN Trần Thị Vân Anh LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả của bản thân sau một quá trình nỗ lực học tập và nghiên cứu với sự giúp đỡ của thầy cô cơ quan đồng nghiệp và người thân. Để có được thành quả ngày hôm nay lời đầu tiên xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS. Nguyễn Việt Hùng người trực tiếp hướng dẫn khoa học đã dành nhiều thời gian công sức trong quá trình nghiên cứu để giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tiếp theo tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện Hành chính Quốc gia Khoa sau đại học cùng toàn thể các thầy cô giáo của Học viện đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tuy có nhiều cố gắng nhưng trong luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Kính mong quý thầy cô và những người quan tâm đến đề tài có những đóng góp giúp đỡ để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn HỌC VIÊN Trần Thị Vân Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. . 1 2. Tình hình nghiên cứu. . 2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. . 9 4. Đối tượng phạm vi nội dung nghiên cứu. . 9 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
131    46    1    26-09-2023
11    41    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.