Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Mục đích nghiên cứu của đề tài là lý luận về chất lượng công chức và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức các CQCM thuộc UBND huyện Bảo Thắng, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ HỮU TƢỞNG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN PGS. TS. VŨ THANH SƠN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Bản luận văn này đƣợc hoàn thành là cả quá trình nghiên cứu nghiêm túc của cá nhân tôi cùng với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hƣớng dẫn . Vũ Thanh Sơn. Tôi cam đoan các số liệu kết quả trích dẫn trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng và trung thực. Hà Nội ngày tháng năm 2018 Học viên Ngô Hữu Tƣởng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện đề tài luận văn thạc sỹ Chất lƣợng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của bản thân tác giả còn nhận đƣợc sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo cô giáo cũng nhƣ sự động viên ủng hộ của gia đình và bạn bè đồng nghiệp trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sỹ. Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến . Vũ Thanh Sơn đã trực tiếp hƣớng dẫn và giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy giáo cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng nhƣ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tác giả trong suốt quá trình học tập nghiên cứu đề tài luận văn. Lào Cai ngày tháng năm 2018 Học viên Ngô Hữu Tƣởng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận 7. Kết cấu luận Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN .10 . Nhận thức chung về công chức các cơ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    36    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.