Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

Mục đích nghiên cứu đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó đề xuất những phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn quản lý nhà nước của địa phương trong giai đoạn hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ THU THỦY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN XUÂN TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2018 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ THU THỦY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN XUÂN TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Nguyễn Ngọc Thao HÀ NỘI - NĂM 2018 2 MỞ ĐẦU cấp thiết của đề tài Ngân sách nhà nước là công cụ tài chính quan trọng để nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội. Vì vậy việc sử dụng ngân sách một cách hợp lý và có hiệu quả sẽ mang lại lợi ích rất lớn đất nước. Trong những năm qua cùng với sự đổi mới chung của đất nước và thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước quản lý ngân sách nói chung và quản lý chi ngân sách nhà nước nói riêng đã có những bước cải cách đổi mới và đạt được một số thành tựu đáng kể. Đặc biệt là từ khi Luật Ngân sách nhà nước số 83 2015 QH13 ngày 25 6 2015 được Quốc hội thông qua việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước phát triển kinh tế - xã hội giúp tăng cường tiềm lực tài chính kinh tế đất nước quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia- xây dựng ngân sách nhà nước lành mạnh thúc đẩy vốn và tài sản nhà nước tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó tăng tích lũy để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và đảm bảo các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại. Ngân sách nhà nước cấp huyện là một bộ phận cấu thành ngân sách nhà nước là công cụ để chính quyền cấp huyện thực hiện các chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong quá trình quản lý kinh tế xã hội an ninh quốc phòng. Trong thời gian qua công tác công tác quản lý chi ngân sách đã đạt được các thành tựu đáng kể tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định như lập dự toán ý thức tiết kiệm ngân sách kỷ luật tài chính cũng như các các cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    32    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.