Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức cấp xã, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng chất lượng công chức cấp xã của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và đề xuất các mục tiêu giải pháp, kiến nghị nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HÀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN MƢỜNG KHƢƠNG TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. CHU XUÂN KHÁNH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân tôi dƣới sự hƣớng dẫn của TS. Chu Xuân Khánh. Các nội dung nghiên cứu số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài này là trung thực chính xác và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trƣớc đây. Số liệu phục vụ cho việc đánh giá phân tích tác giả thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác nhau và đã nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm . . Hà Nội tháng 02 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hà LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành tại Học viện Hành chính Quốc gia. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Học viện và các thầy giáo cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia đã giảng dạy chỉ bảo và tạo mọi điều kiện cho em trong thời gian học tập và thực hiện luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn TS. Chu Xuân Khánh ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn tâm huyết tận tình chỉ bảo giúp em hoàn thành Luận văn này. Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và các đồng chí lãnh đạo Thƣờng trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Phòng Nội vụ huyện Mƣờng Khƣơng tỉnh Lào Cai Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan vừa hoàn thành khóa học và đặc biệt là hoàn thành luận văn này. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng tuy nhiên với những hạn chế về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học các thầy giáo cô giáo đồng nghiệp và bạn bè để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội tháng 02 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.