Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm xây dựng cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính của chính quyền thành phố thuộc tỉnh và nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý và điều hành hoạt động ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TĂNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. NGUYỄN HỮU HẢI THỪA THI N HU - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong công trình nghiên cứu khoa học này là độc lập và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên Nguyễn Tăng Lời Cảm Ơn Tôi xin gửi lời câm ơn chån thành đến Ban Giám đốc Khoa Sau đäi học các Khoa chuyên môn và Quý thæy cô giáo ở Học viện Hành chính Quốc gia Quý thæy cô giáo ở Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung đã täo điều kiện giúp đỡ và tận tình truyền đät kiến thức cho tôi trong quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn thäc sĩ. Tôi xin chån thành câm ơn PGS. TS. Nguyễn Hữu Hâi đã khuyến khích tận tình hướng dẫn giúp đỡ góp ý cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chån thành câm ơn các cá nhån có liên quan đã täo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thu thập số liệu để nghiên cứu và hoàn thành luận văn thäc sĩ. Xin chån thành câm ơn gia đình bän bè và đồng nghiệp đã chia sẽ quan tåm giúp đỡ tôi trong quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin chån thành câm ơn Thừa Thiên Huế ngày .tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Tăng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các từ viết tắt MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH . 8 . Khái niệm phân loại và vai trò của thủ tục hành chính . 8 . Một số khái niệm . 8 . Phân loại thủ tục hành chính . 10 . Đặc điểm của thủ tục hành chính. 13 . Vai trò của thủ tục hành chính . 14 . Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính và các yếu tố ảnh hưởng . 14 . Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính . 14 . Các yếu tố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.