Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Luận văn là một công trình khoa học nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Đánh giá toàn diện về thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Đông Hà | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TĂNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành Quản lý công Mã số 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. NGUYỄN HỮU HẢI Phản biện 1 . . . Phản biện 2 . . . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm Phòng họp . Nhà. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số - Đường - Quận - TP Thời gian vào hồi giờ tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Đảng và Nhà nước ta luôn chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính coi cải cách nền hành chính là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đứng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế- xã hội nhằm thực hiện thắng lợi chương trình cải cách nền hành chính của Chính phủ từ năm 2010 thành phố Đông Hà đã tiến hành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm là thực hiện có hiệu quả kiểm soát TTHC triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông tại thành phố và các phường trên địa bàn. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngày càng đi vào nề nếp có hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế bất cập trong thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu. Vì vậy việc nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC tại UBND thành phố là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Với những lý do thiết thực đó mà tôi đã chọn đề tài Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.