Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận về tầm quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương cơ sở, các hoạt động cụ thể của đội ngũ công chức (đặc biệt là đội ngũ công chức cấp xã) trong giải quyết công việc liên quan đến người dân. Góp phần vào việc bổ sung hoàn thiện những vấn đề mang tính lý luận chung về chất lượng của công chức cấp xã; đưa ra một số tiêu chí đánh giá về chất lượng công chức và các yếu tố tác động đến quá trình thực thi công vụ. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ MINH CƢỜNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành QUẢN LÝ CÔNG Mã số 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - Năm 2017 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. NGÔ THÀNH CAN Phản biện 1 . Phản biện 2 . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn Học viện Hành chính. Địa điểm Phòng B204 nhà B - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Cơ sở Học viện Hành chính Khu vực Miền Trung. Số 201 Phan Bội Châu thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian vào hồi 14 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2017. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Đội ng cán bộ công ch c c p c vai trò hết s c quan trọng trong ây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở trong hoạt động thi hành công v . Hiệu lực hiệu quả c a bộ máy chính quyền c p n i riêng và hệ thống chính trị n i chung t đến c ng được quyết định bởi ph m ch t năng lực và hiệu quả công tác c a đội ng công ch c c p vì đây là những người gần dân nh t sát dân nh t. Họ là những người trực tiếp truyền tải và thực thi các chính sách pháp luật đến nhân dân thông qua giải quyết các công việc liên quan tới quyền và lợi ích c a nhân dân đồng thời c ng là người th u hiểu nh t những tâm tư nguyện vọng c a nhân dân những vướng mắc b t cập c a chính sách pháp luật khi áp d ng chúng trong thực tế. Vì vậy việc nâng cao ch t lượng c a đội ng công ch c c p vững vàng về chính trị văn h a c đạo đ c lối sống trong sạch c trí tuệ kiến th c và trình độ năng lực để thực thi ch c năng nhiệm v theo đúng pháp luật bảo vệ lợi ích hợp pháp c a cá nhân tổ ch c và ph c v nhân dân. là một trong những nhiệm v trọng tâm c a Đảng Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên năng lực và trình độ c a đội ng công ch c c p huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa đáp ng được yêu cầu nhiệm v đ t ra. Còn thiếu kiến th c quản l nhà nước chưa nắm chắc pháp luật ngoại ngữ tin học và k năng hành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    55    1    26-09-2023
45    372    4    26-09-2023
9    27    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.